صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه نمبر اول قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۸/۹/‍۱۳۶۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-01 | 1360|482|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری د موکراتیک افغانستان، در شماره ۱: شماره مسلسل ۴۷۹ (۱۵ حمل ۱۳۶۰) به نشر رسیده. acku_risalah_knf1572_fay482_1360_n498_dari_title7.pdf ...

قانون استخدام- ترفیع و تقاعد پولیس و ژاندارم : فرمان شمارۀ ۳۶۱ مورخ ۱۳۵۲/۷/۲۸ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-28 | 1352|29|ق|K3465|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۱۸۸ در جلسه تاریخی ۱۳۵۲/۷/۲۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۲۹۳۵ مورخ ۱۳۵۲/۷/۱۹ وزارت داخله راجع به قانون استخدام، ترفیع و تقاعد پولیس و ژاندارم مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، ف ...

قانون تقسیمات متخصصان جوان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان: شهر کابل ۲۸/ ۱۲/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-02-15 | 1363|29|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۵۴ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. "هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. شامل ۶ فصل ب ...

قانون کار امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد: انفاذ قانون کار امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-08-10 | 1420|29|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۱۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استخدام و قرارداد کار-- فصل سوم آموزش مسلکی، ارتقای مهارت و کار آموزی-- فصل چهارم وقت کار-- فصل پنجم حق استراحت و رخصتی-- فصل ششم مزد-- فصل هفتم معیار ها و قواعد مربوط به معیار های کار-- فصل هشتم انضباط کا ...

قانون مامورین امارت اسلامی افغانستان : فرمان امارت اسلامی افغانستان شماره ۳۴ تاریخ ۱۲-۹-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-08-10 | 1420|299|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط شمول-- فصل سوم مقرری مامور-- فصل چهارم حقوق مامور-- فصل پنجم وجائب مامور-- فصل ششم شرائط تبدیلی مامور-- فصل هفتم معیار موقف مامور-- فصل هشتم موارد تأدیب-- فصل نهم احکام متفرقه. acku_risalah_knf1270_qa ...

قانون مامورین دولت : فرمان نمبر ۳۶۹۷ تاریخی ۱۹-۱۲-۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۱۲۵-۴۱۱۲ مورخ ۱۱ حوت ۱۳۴۹ حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-19 | 1349|48|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۸۹ جلسۀ تاریخی ۱۰-۱۲-۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به قانون مامورین دولت بداخل (۱۲) فصل و (۱۱۷) ماده و (سه) ورق جدول ضمیمه که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده (۷۷) قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تأئید و نا ...

قانون اجیران دولت : فرمان نمبر ۳۶۹۸ مورخه ۱۹-۱۲-۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۱۲۶ – ۴۱۱۳ مورخ ۱۱ حوت ۱۳۴۹ حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-19 | 1349|482|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۰ جلسۀ تاریخی ۱۰ – ۱۲ – ۱۳۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به قانون اجیران دولت بداخل (۲۵) مادۀ که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم مادۀ ۷۷ قانون اساسی از حضور ما منظور و بوسیله این فرمان تائید و نافذ میگردد."—از روی متن فرم ...

مقررهٔ تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات اجیران قراردادی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-11-25 | 1420|74|م|K1763|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم کارکنان قراردادی به ردیف ها-- فصل سوم تثبیت درجه و شرائط ارتقأ-- فصل چهارم مقامات منظور کنندهٔ قرارداد تبدیلی، ارتقای درجه فسخ قرارداد و تقاعد-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_k1763_meem74_1420_n79 ...

مقررهٔ تنظیم حقوق تقاعد کارکنان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-11-25 | 1420|74|م|HQ1063.2 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع ذخیرهٔ تقاعد-- فصل سوم حالات تقاعد و تثبیت حقوق متقاعدین-- فصل چهارم رفع تقاعد و استخدام مجدد کارکن-- فصل پنجم نحوهٔ پرداخت حقوق تقاعد کارکن محبوس—فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_hq1063_2_a34_meem74_1 ...

مقررهٔ اضافه کاری کارکنان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۶۲) تاریخ ۶-۱۱-۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-11-25 | 1420|74|م|HD5111 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط و طرز پرداخت اضافه کاری-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_hd5111_a3_meem74_1420_n791_dari_title4.pdf ...