صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره چهارم قانون پاسپورت : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-15 | 1359|89|ض|K3273|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۸/۲۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۲۴۵) مورخ ۵۹/۸/۲۸ وزارت عدلیه ضمیمه شماره چهارم قانون پاسپورت را بداخل هشت ماده تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. قانون اصلی این ...

قانون تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۸) تاریخ ۱۳۶۴/۲/۱۵ درباره تصویب قانون تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-02-15 | 1365|29|ق|KNF2430|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)، فصل دوم (حصول تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان)، فصل سوم (ترک ، سلب و اعاده تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان)، فصل چهارم (طرز حل و فصل مسایل مربوطه به تابعیت)، فصل پنجم (احکام نهایی). acku_risalah_knf2430_qaaf29 ...