صفحه/نتیجه

مقررۀ کنترول وسایط نقلیۀ باربری بلند توناژ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ کنترول وسایط نقلیۀ باربری بلند توناژ شماره (۵) تاریخ ۱/ ۲/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-19 | 1393|744|م|HE269.6|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم نورم بارگیری و حق الوزن وسایط نقلیۀ باربری بلند توناژ – فصل سوم احکام نهائی. شامل ۲ضمیمه میباشد. acku_risalah_he269_6_meem744_1393_n1137_dari_title1.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۱) قانون اصول محاکمات تجارتی منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۱،۲،۳و۴) سال ۱۳۴۳ : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۴) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-06-16 | 1395|895|ض|KNF1650|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون اصول محاکمات تجارتی، در شماره مسلسل (۱-۲-۳-۴) به نشر رسیده. acku_risalah_knf1650_zwaat895_1395_n1222_dari_title1.pdf ...

مقررات فعالیت های تجاری : فرمان نمبر (۸۸۷) مورخه ۱۶-۱۲-۱۳۵۲ صدارت عظمی ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-12-29 | 1352|72|م|KNF920|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf920_meem72_1352_n267_dari_title1.pdf ...

قانون ستندرد سازی : : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۷) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-06-30 | 1395|25|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم ستندرد ها و مقررات تخنیکی-- فصل چهارم ارزیابی مطابقت-- فصل پنجم ممنوعیت ها و مؤیدات—فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_hc417_qaaf25_1395_n1224_dari_title1.pdf ...

قانون حمایت حقوق مخترع و مکتشف : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۵) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-07 | 1395|29|ق|T21.5.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ثبت اختراع یا اکتشاف-- فصل سوم تغیر یا تکمیل اختراع یا اکتشاف-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_t21_5_a3_qaaf29_1395_n1227_dari_title1.pdf ...

قانون حفاظت صنایع داخلی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۸) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-07 | 1395|237|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره و وظایف آن-- فصل سوم لطمۀ جدی و خطر لطمۀ جدی-- فصل چهارم اجرای بررسی حفاظتی-- فصل پنجم اقدامات حفاظتی موقت و نهایی—فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_hc417_qaaf237_1395_n1227_dari_title2.pdf ...

تصدی انتقال اموال ترانزیتی : فرمان نمبر (۱۴۰) مورخه ۲۹-۱-۱۳۵۳ صدارت عظمی ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-03-01 | 1353|64|ت|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول مرتم تصدی-- فصل دوم تشکیل تصدی-- فصل سوم انحلال و تصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه. acku_risalah_he269_6_a2_tay64_1353_n273_dari_title2.pdf ...

قانون سرمایه گزاری خصوصی داخلی و خارجی : فرمان شماره (۳۰۲) مورخه ۱۳۵۳-۳-۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-03-30 | 1353|25|ق|KNF920|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf920_qaaf25_1353_n275_dari_title1.pdf ...