صفحه/نتیجه

قانون کوپراتیف : فرمان شماره (۸۶۱) مؤرخه ۱۳۵۳-۸-۹ مقام رفیع صدارت عظمی ښاغلی داکتر عبدالمجید وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-09-02 | 1353|28|ق|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اداره انکشاف کوپراتیف ها-- فصل سوم ثبت کوپراتیف-- فصل چهارم عضویت-- فصل پنجم قطع عضویت-- فصل ششم اداره و تشکیلات-- فصل هفتم مجمع عمومی-- فصل هشتم هیئات مدیره-- فصل نهم سرمایه و امور مالی-- فصل دهم حساب و ب ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در باره مقرره بریګاد های کار محصلان و متعلمان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۴/۳/۶ شماره (۵۷): مقرره بریگاد های کار محصلان و متعلمان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-15 | 1364|69|م|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ساختار تشکیلاتی بریگاد های کار-- فصل سوم سازمان دهی کار و فعالیت تولیدی اجتماعی و سیاسی در بین اعضاء بریگاد های کار-- فصل چهارم حفاظت و تامین امنیت اعضاء بریگاد های کار-- فصل پنجم تامین شرایط صحی و بهداشتی ب ...

قانون ستندرد ملی افغانستان : فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان شماره (۷۷) تاریخ ۲۵/۶/۱۳۸۹: مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵) تاریخ ۱۵/۶/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-06-28 | 1389|259|ق|JF1525.P7|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول قانون ستندرد ملی افغانستان – فصل دوم وظایف وصلاحیت های ادارۀ ملی ستندرد – فصل سوم تفتیش و کنترول اموال – فصل چهارم ممنوعیت ها ومؤیدات – فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_jf1525_p7_qaaf259_1389_n1038_dari_title2.pdf ...

قانون ثبت علایم تجارتی: شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مشرانو جرگه شماره (۱۲۲) تاریخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۱) تاریخ: ۵/۶/۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-06-10 | 1388|222|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، قانون ثبت علایم تجارتی را که توسط مصوبات شماره (۱۳۸) مؤرخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ولسی جرگه و (۱۲۲) مؤرخ ۱۰/۳/۱۳۸۸ مشرانو جرگۀ شورای ملی بداخل (۵) فصل و (۳۶) ماده تصویب گردیده است، توشیح می دارم."—از ...

پروتوکول (یادداشت تفاهمی) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح تفاهم نامه عبور لوله های آبگذر میان جمهوری اسلامی افغانستان و جمهوری تاجکستان شماره ۹۱ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|49|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده. acku_risalah_ds357_5_pay49_1390_n1069_dari_title2.pdf ...

موافقتنامه میان حکومت جمهوری اسلامی افغانستان و حکومت جمهوری تاجکستان در رابطه به تجارت ترانزیتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۳ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|97|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۱۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem97_1390_n1069_dari_title4.pdf ...

مقررۀ تدویر نمایشگاه پیشرفت های اقتصادی افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶) تاریخ ۱۱/۲/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-03-02 | 1391|74|م|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدویر نمایشگاه-- فصل سوم ادارۀ نمایشگاه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hc417_meem74_1391_n1078_dari_title2.pdf ...

موافقتنامه میان جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی در مورد مساعدت قضائی در مسایل مدنی و تجاری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۹۵ تاریخ ۴/۱۰/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-10-20 | 1390|827|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۲۹ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem827_1390_n1069_dari_title6.pdf ...

قانون حمایت طرح های صنعتی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۹۳) تاریخ ۲۵-۳-۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهور اسلامی افغانستان شماره (۵۹) تاریخ ۲۸-۴-۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-06-06 | 1395|23|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ثبت طرح صنعتی-- فصل سوم طرح صنعتی ثبت شده-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hc417_qaaf23_1395_n1221_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ شرکت شکر بغلان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۶/ ۳/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-09-20 | 1392|52|الف|K1315|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم سرمایه و سهام – فصل سوم تشکیلات شرکت – فصل چهارم امور مالی و حسابی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_k1315_alif52_1392_n1123_dari_title2.pdf ...