صفحه/نتیجه

مقررهٔ کلینیک های اکسریز شخصی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد مقررهٔ کلینیک های اکسریز شخصی شماره (۳۹)تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|74|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ایجاد و فعالیت کلینیک اکسریز و مکلفیت های مالک-- فصل سوم احکام متفرقه. "مقررهٔ کلینیک های اکسریز شخصی که بداخل (۳) فصل و (۲۱) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور میدا ...

قانون حکمیت تجارتی : تجارتی: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون حکمیت تجارتی شماره: (۹۵)تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-10 | 1385|93|ق|KNF920|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم موافقتنامه حکمیت-- فصل سوم بورد حکمیت-- فصل چهارم صلاحیت بورد حکمیت-- فصل پنجم اجرای رسیدگی حکمیت-- فصل ششم صدور قرار حکمیت و خاتمهٔ رسیدگی-- فصل هفتم اعتراض به قرار-- فصل هشتم تطبیق قرار حکمیت-- فصل نهم اح ...

قانون شرکت های تضامنی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون شرکت های تضامنی شماره: (۹۹)تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۷۹۳۰)تاریخ: ۲۸/۱۱/۱۳۸۵ محترم سرور « دانش» وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-10 | 1385|25|ق|K1315|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم انواع شرکت ها-- فصل سوم موضوعات اساسی مربوط به شراکت-- فصل چهارم شرکت تضامنی عام-- فصل پنجم شرکت تضامنی خاص-- فصل ششم شرکت تضامنی کار-- فصل هفتم احکام متفرقه. ۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده ...

قانون میانجیگری (مصالحه) تجارتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون میانجیگری (مصالحه) تجارتی شماره: (۹۸)تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۶۸۳۷)تاریخ: ۲۸/۱۰/۱۳۸۵ محترم سرور دانش وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-10 | 1385|89|ق|KNF920|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز میانجیگری-- فصل سوم احکام متفرقه. ۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۵ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf920_qaaf89_1385_n913_dari_title2.pdf ...

قانون شرکت های سهامی و محدود المسوولیت : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون شرکت های سهامی و محدود المسؤولیت شماره: (۱۰۰)تاریخ: ۲۷/۱۰/۱۳۸۵: جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۷۹۲۷)تاریخ: ۱۸/۱۱/۱۳۸۵ محترم سرور دانش وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-11-10 | 1385|95|ق|K1315|رساله | بیشتر...

شامل ۱۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط ثبت شرکت های سهامی-- فصل سوم صدور تصدیق ثبت-- فصل چهارم پرداخت فیس-- فصل پنجم طرز ایجاد شرکت سهامی-- فصل ششم قواعد داخلی-- فصل هفتم صدور سهام-- فصل هشتم هیئت مدیره-- فصل نهم هیئت نظار-- فصل دهم مجمع ...

مقررات تاسیسات بود وباش سیاحین : فرمان شماره (۱۲۶۱) مورخ سیزدهم سنبله سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-06-31 | 1356|42|م|G155.A25|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی وتعریفات) ماده ۳-۱-- فصل دوم (شرایط تدویر تاسیسات بود وباش)ماده ۵-۴-- فصل سوم (درجه بندی تاسیسات بود وباش)ماده ۱۲-۶-- فصل چهارم (ثبت تاسیسات بود وباش)ماده ۳۱-۱۳-- فصل پنجم (کمیته تصنیف) ماده۳۹-۳۲-- فصل ششم (احکام مت ...

قانون توریزم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-31 | 1358|29|ق|G155.A25|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم توریزم افغانستان-- فصل سوم تاسیسات تورستیک-- فصل چهارم احکام متفرقه. " مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۶۸۵ »در جلسه تاریخی ۲۰ر۳ر۱۳۵۸با ملاحظهً ورقه عرض شماره «۵۶۶» مورخ ۲ر۳ر۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصو ...

تصویب نمبر ۲۰۱۸ مورخه ۶/۹/۱۳۵۱ دارالنشاء مجلس عالی وزراء صدرات عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-09-07 | 1351|99|ت|HG1615|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg1615_tay99_1351_n224_dari_title1.pdf ...

اساسنامهٔ تصدی کارخانهٔ (فابریکهٔ) خانه سازی کابل : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت فوائد عامهٔ امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-11-15 | 1422|526|الف|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

"بر اساس تائید ریاست الوزراء امارت اسلامی افغانستان، اسناد تقنینی ذیل مربوط وزارت فوائد عامه را توشیح میدارم:"—از روی متن فرمان. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_ris ...