صفحه/نتیجه

اساسنامهٔ تصدی تخمهاي اصلاح شدهٔ بذري : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-09 | 1421|58|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالي-- فصل سوم تشکیل وظائف و صلاحیت هاي تصدي-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_s471_a3_alif58_1421_n795_dari_title15.pdf ...

اساسنامه د وړیو مؤسسه : فرمان شماره (۱۲۹۸) مؤرخه ۱۷-۱۲-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیرعدلیه!:

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-02-30 | 1354|52|الف|HD9890.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: اهداف و وظایف، فصل دوم: تاسیس و سرمایه، فصل سوم: تشکیلات، فصل چهارم: قواعد مالی، فصل پنجم: انحلال و تصفیه مؤسسه، فصل ششم: مواد متفرقه. acku_risalah_hd9890_5_alif52_1354_n299_Dari_title1.pdf ...

فرمان شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان شماره ۱۳ مورخ ۲۲/۴/۷۶ در مورد تعدیل در بعضی مواد قانون رهنمای معاملات منتشره جریده رسمی شماره (۷۸۱) مورخ ۳۰/۱۲/۱۳۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-04-22 | 1376|45|ف|HB701|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر(روز و ماه) در این نسخه رسمی جریده مشخص نیست بنا تاریخ روز وماه از روی متن فرمان گرفته شده. acku_risalah_hb701_fay45_1376_n783_dari_title7.pdf ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۱۵۸ مورخ ۲۶/۵/۱۳۶۶ در باره تصویب بیرق و نشان قوای هوایی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-07-30 | 1366|49|ف|UA853.A3|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به خاطر رشد بعدی تربیت منسوبان قوای هوایی جمهوری دموکراتیک افغانستان به سنت های وظیفوی و بمنظور ایجاد روحیه افتخار در بین منسوبان قوای هوایی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی م ...

قانون قیمت گذاری و نظارت (کنترول) قیم : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|99|ق|HB235.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صلاحیت های وزارت ها، ادارت و مؤسسات-- فصل سوم خدمات تفتیش امارتی بر امور تجارتی-- فصل چهارم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_hb235_a34_qaaf99_1422_n797_dari_title6.pdf ...

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|99|ق|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ادارات (ارگانهای) مسؤل-- فصل سوم مراحل منظوری سرمایه گذاری-- فصل چهارم امتیازات، سهولت ها (معافیتها) و مساعدت ها-- فصل پنجم مکلفیت های سرمایه گذار و تشبث منظور شده-- فصل ششم وظائف مشخص اداره-- فصل هفتم حل اخ ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های ادارۀ مرکزی تشویق و انکشاف سرمایه گذاری خصوصی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|92|م|HG5720.6.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_hg5720_6_a3_meem92_1422_n797_dari_title12.pdf ...

مقررهٔ دواخانه : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ مقررهٔ دواخانه شماره (۳۴)تاریخ ۱۸/۱۰/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|74|م|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز فعالیت دواخانه و مکلفیت مالک-- فصل سوم شرایط استخدام و مکلفیت های مسؤول فنی-- فصل چهارم احکام تأدیبی-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررهٔ دواخانه که بداخل (۵) فصل و (۳۷) مادۀ از جانب شورای وزیران به تصوی ...

مقررهٔ تولید و تورید ادویه و لوازم طبی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، در مورد انفاذ مقررهٔ تولید و تورید ادویه و لوازم طبی شماره (۳۹)تاریخ۳۰/۱۱/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|74|م|R855.5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تولید ادویه و سایر لوازم طبی-- فصل سوم تورید ادویه و سایر لوازم طبی-- فصل چهارم عمده فروشی ادویه و سایر لوازم طبی-- فصل پنجم احکام تأدیبی-- فصل ششم احکام متفرقه. "مقررهٔ تولید و تورید ادویه و لوازم طبی ک ...

مقررهٔ لابراتوارهای طبی شخصی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررهٔ لابراتوارهای طبی شخصی شماره (۳۹)تاریخ ۳۰/۱۱/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-12-05 | 1385|74|م|R860|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز فعالیت-- فصل سوم درجه بندی لابراتوارها-- فصل چهارم مکلفیت های کارکنان-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررهٔ لابراتوارهای طبی شخصی را که بداخل (۵) فصل و (۲۳) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستا ...