صفحه/نتیجه

تعديل وايزاد در برخى از مواد مقررۀ حق الاجرت ميدان هاى هوائى و تأسيسات هوانوردى ملكى : مصوبۀ كابينۀ جمهورى اسلامى افغانستان شماره (١٠) تاريخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: حكم رئيس جمهورى اسلامى افغانستان شماره (١٦٣٢) تاريخ ۸-۷-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-09 | 1397|79|ت|K4095|رساله | بیشتر...

"تعديل و ايزاد در برخى از مواد مقررۀ حق الاجرت ميدان هاى هوائى و تأسيسات هوانوردى ملكى را كه در جلسه شماره (١٠) مؤرخ ۱۴-۶-۱۳۹۷ كابينۀ جمهورى اسلامى افغانستان به داخل (٣) ماده تصويب گرديده است، منظور مى دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_k4095 ...

مقررهٔ حق الاجرت میدان های هوائی و تأسیسات هوانوردی ملکی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ مقررهٔ حق الاجرت میدان های هوایی و تأسیسات هوانوردی ملکی شماره: (۵۷)تاریخ: ۲۳/۵/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-05-31 | 1384|73|م|TL540.T6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق الاجرت میدان های هوائی-- فصل سوم معافیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این مقررهٔ به طور خلاصه ذکر شده و ۱۸ ماده به ادامه مقررهٔ به نشر رسیده. acku_risalah_tl540_t6_meem73_1384_n860_dari_tit ...

مقرره تحصیلات عالی شبانه : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۳۵ تاریخ ۱۴/۹/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-09-16 | 1390|744|م|LA1083|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم شرایط و طرز تدویر برنامه های تحصیلات عالی شبانه – فصل سوم شمولیت در برنامه های تحصیلات عالی شبانه – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_la1083_meem744_1390_n1066_dari_title2.pdf ...

تعدیل مواد دوم و هشتم مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس و مؤسسات تعلیمات مسلکی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۹۱) تاریخ ۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-11 | 1397|78|ت|KNF1270|رساله | بیشتر...

"تعدیل مواد دوم و هشتم مقررۀ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس و مؤسسات تعلیمات مسلکی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_k ...

مقررهٔ حقوق و امتیازات کادر فنی تدریسی مدارس و مؤسسات تعلیمات مسلکی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|737|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۶ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط شول، تقرر و ارتقاء کادر فنی تدریسی-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem737_1422_n796_dari_title10.pdf ...

مقررۀ مالیه بر ارزش افزوده : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۲۱-۸-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۷۵) تاریخ ۲۶-۹-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-10-03 | 1398|782|م|K4460|رساله | بیشتر...

"مقررۀ مالیه بر ارزش افزوده را که به اسا مصوبۀ شماره (۹) مؤرخ ۲۱-۸-۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۱۰) فصل و (۶۰) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۶۰ ماده به ادامه ...