صفحه/نتیجه

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻭ ﺍﯾﺰﺍﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺩ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺟﺮﺍﺁﺕ ﺟﺰﺍﺋﯽ ﻋﺴﮑﺮﯼ : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۹) تاریخ ۱۳-۶-۱۳۹۹: ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ ﺷﻤﺎﺭﻩ (۷۷) تاریخ ۱۳-۶-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-08-07 | 1399|749|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون اجراآت جزایی عسکری را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۳/۶/۱۳۹۹ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) ماده تصویب گردی ...

قانون اجراآت جزائی عسکری : شورای ملی افغانستان مصوبهً قانون اجراآت جزائی عسکری شماره مسلسل: ۱۴۵ تاریخ تصویب: ۱۳۸۸/۸/۱۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون اجراآت جزاائی عسکری شماره: ۲۳ تاریخ: ۱۳۸۹/۲/۱۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-02-20 | 1389|23|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۶۳ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کشف جرایم-- فصل سوم تحقیق جرایم-- فصل چهارم محاکمه-- فصل پنجم اجراآت استیناف خواهی-- فصل ششم فرجام خواهی و تجدید نظر-- ف ...

مقررۀ تنظیم مساعدت حقوقی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶۱۸) تاریخ ۱۶-۶-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-06-24 | 1398|74|م|KNF1639|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم مساعدت حقوقی را که به اساس مصوبۀ شماره (۵) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۳۵) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن اصولنامه. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۳۵ ماده به اد ...

قانون دسترسی به اطلاعات : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۹): تاریخ ۵-۵-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶) تاریخ ۹-۷-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-07-28 | 1398|294|ق|JC599.A34|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، قانون دسترسی به اطلاعات را که به اساس فیصلۀ شماره (۹) مؤرخ ۵/۵/۱۳۹۸ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۶) فصل و (۴۱) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان ...

مقررۀ صحت روانی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹۲۲) تاریخ ۱۰-۷-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-07-28 | 1398|763|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ صحت روانی را که به اساس مصوبۀ شماره (۵) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۶) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۶ ماده به ادامه مقرره به ن ...

مقررۀ طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱۶۰) تاریخ ۶-۸-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-09-10 | 1398|764|م|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله را که به اساس مصوبۀ شماره (۵) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۳۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۳۸ ماده ب ...

مقررۀ تنظیم کادر تدارکات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴) تاریخ ۱۸-۲-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۲۸۶) تاریخ ۱۹-۸-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-09-10 | 1398|729|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم کادر تدارکات که به اساس مصوبه شماره (۴) مؤرخ ۱۸/۲/۱۳۹۸ کابینه جمهوری اسلامی بداخل (۶) فصل و (۲۴) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۴ ماده به ادامه مقرره به نشر رسی ...

قانون استملاک زمین های مسیر پروژه پایپ لاین گاز تاپی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-12-25 | 1398|225|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون استملاک زمین های مسیر پروژه پایپ لاین گاز تاپی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۳) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۹) ماده تص ...

مقررۀ تنظیم کادر منابع بشری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۹-۱۰-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۰۹) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-01-05 | 1399|74|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ کادر منابع بشری را که به اساس مصوبۀ شمارۀ (۱۰) مؤرخ ۹/۱۰/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان بداخل (۴) فصل و (۲۳) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۳ ماده به ادامه مقرره ...

تعدیل جزء ۳ فقرۀ (۵) مادۀ سی و هفتم و فقرۀ (۱) مادۀ چهل ودوم قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان : مصوبۀ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۲) ﺗﺎﺭﯾﺦ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۸) تاریخ ۶-۱۲-۱۳۹۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-01-05 | 1399|74|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، جزء ۳ فقرۀ (۵) مادۀ سی و هفتم و فقرۀ (۱) مادۀ چهل ودوم قانون امور ذاتی افسران، برید ملان و ساتنمنان را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۲) مؤرخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل ( ...