صفحه/نتیجه

ضمیمۀ شماره (۱) کود جزا در مورد جرایم نظامی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۵) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-18 | 1397|89|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جز‌ء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، ضمیمۀ شماره (۱) کود جزا در مورد جرایم نظامی را که به اساس مصوبۀ شماره (۹) مؤرخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) فصل و (۳۵) ماده تصویب گردی ...

تعدیل مادۀ هجدهم قانون ثبت احوال نفوس : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۲) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-25 | 1397|74|ت|KNF2430|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ شصت و چهارم و با رعایت مادهٔ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل مادهٔ هجدهم قانون ثبت احوال نفوس منتشرهٔ جریدهٔ رسمی شماره (۷۹۳) سال ۱۴۲۱ هـ. ق را که به اساس مصوبهٔ شماره (۱۰) مؤرخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ کابینهٔ جمهوری اسلامی اف ...

قانون ثبت احوال نفوس : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره (۴۶۰) تاریخ ۶-۵-۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|KNF2430|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول دولت-- فصل دوم وظائف ریاست ثبت احوال نفوس-- فصل سوم مراجع ثبت احوال نفوس-- فصل چهارم توزیع تذکره-- فصل پنجم محتویات تذکره-- فصل ششم اخذ تذکره، نصب عکس ثبت چهره—فصل هفتم ثبت احوال نفوس کوچی—فصل هشتم گزارش واقعات تولد، فوت، ازدواج ...

ضمیمۀ شماره (۱) قانون سلاح ناریه، مهمات و مواد منفلقه منتشرهٔ جريدۀ رسمی شماره (۸۵۵) سال ۱۳۸۴ در مورد منع تولید، توريد، حمل و نقل، ذخیره، صدور، نگهداشت، استعمال و تخریب ماین های ضد پرسونل و مهمات خوشه ئی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۷-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۰۷) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|89|ض|U800|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۶ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. "به تأسی از حکم جزء ۱۶ ماده شصت و چهارم و با رعایت ماده هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، ضميمه شماره (۱) قانون سلاح ناريه مهمات و مواد منفلقه منتشرهٔ جريده رسمی ش ...

ایزاد در ماده سه صد و پنجاهم قانون اجراآت جزایی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۰۸) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|94|الف|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۹ مادهٔ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، ایزاد در مادۀ سه صد و پنجاهم قانون اجراآت جزایی منتشرهٔ جريدۀ رسمی شماره (۱۱۳۲) سال ۱۳۹۳ را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۰) مؤرخ۱۴/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغ ...

قانون اجراآت جزائی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۱۰) تاریخ ۳۰/ ۱۰/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷) تاریخ ۳/ ۱۲/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-02-15 | 1392|232|ق|KNF3800|رساله | بیشتر...

باب اول احکام عمومی شامل هفت فصل میباشد: فصل اول اهداف واصطلاحات – فصل دوم حقوق مجنی علیه، مدعی حق العبد، مظنون، متهم و مسؤل حق العبد – فصل سوم موانع اشتراک در مراحل تعقیب عدلی – فصل چهارم دلایل اثبات – فصل پنجم شهادت – فصل ششم اهل خبره – فصل هفتم محافظت ...

ایزاد در مادۀ ۴۶۱ کود جزا منتشرهٔ جريدۀ رسمی شماره (۱۲۶۰) سال ۱۳۹۶ : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۰۹) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|944|الف|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، ایزاد در مادۀ ۴۹۱ کود جزا منتشرۀ جريدۀ رسمی شماره (۱۲۶۰) سال ۱۳۹۶ را که به اساس مصوبۀ شماره (۹) مؤرخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده ...

تعديل مواد دهم و دوازدهم ضميمۀ شماره (۱) قانون اجراآت جزایی : مصوبه کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۱) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|944|ت|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعديل مواد دهم و دوازدهم ضميمۀ شماره (۱) قانون اجراآت جزایی که به اساس مصوبۀ شماره (۱۰) مؤرخ۱۴-۶-۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گرد ...

تعدیل برخی از مواد ضمیمۀ شماره (۱) قانون اجراآت جزائی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۰) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-15 | 1396|724|ت|KNF3800|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_tay724_1396_n1286_dari_title2.pdf ...

انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری و اعتبار فيصله ها، قرارها و سایر اجراآت اداری محاکم عسکری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۱۳) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|87|الف|K4754|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۹ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحيت محاكم عسکری و اعتبار فيصله ها، قرارها و سایر اجراآت اداری محاکم عسکری را که به اساس مصوبه شماره (۱۰)مؤرخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ کابینه جمهور ...