صفحه/نتیجه

تعدیل فقرهٔ (۳) مادهٔ بیست و دوم قانون ادارهٔ امور مالی و مصارف عامه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸۱) تاریخ ۸-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|77|ت|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی، تعدیل فقرهٔ (۳) مادهٔ (۲۲) قانون ادارهٔ امور مالی و مصارف عامه را که به اساس مصوبهٔ شماره (۳۰۳) مؤرخ ۲۹/۲/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبهٔ شماره (۳۰۹) مؤرخ ۱۰/۴/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی طی (۲) ماده تصویب گردیده ...

قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ قانون ادارۀ امور مالی و مصارف عامه شماره (۳۴) تاریخ ۵/۴/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۸۵۴) تاریخ ۶/۴/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-04-06 | 1384|99|ق|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت ها-- فصل سوم پول یا دارئی عامه-- فصل چهارم حسابات رسمی بانکی-- فصل پنجم اخذ و اعطای قرضه توسط دولت-- فصل ششم ترتیب و منظوری بودجه-- فصل هفتم اجراآت در مورد صلاحیت های بودجوی-- فصل هشتم طرز محاسبه و ک ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ادارهٔ امور مالیات : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸۲) تاریخ ۸-۵-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|79|ت|K4460|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون ادارهٔ امور مالیات را که به اساس مصوبهٔ شماره (۳۰۷) مؤرخ ۲/۳/۱۳۹۷ ولسی جرگه و مصوبهٔ شماره (۳۱۳) مؤرخ ۱۹/۴/۱۳۹۷ مشرانو جرگه شورای ملی طی (۳) ماده تصویب گردیده است، توش ...

قانون اداره امور مالیات : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶۳ تاریخ ۴/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-27 | 1394|29|ق|KNF3573|رساله | بیشتر...

شامل سیزده فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم حقوق و مکلفیت های مالیه دهندگان– فصل سوم اظهار نامه مالیاتی و تعیین مالیه– فصل چهارم منازعات مالیاتی – فصل پنجم تحصیل مالیات – فصل ششم حفظ اسناد و جمع آوری معلومات– فصل هفتم نمبر تشخیصیه مالیه دهنده– فص ...

اساسنامۀ شرکت زراعتی وادی ننگرهار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۴) تاریخ ۲۴-۶-۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-08-05 | 1393|55|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و سهام-- فصل سوم تشکیل شرکت-- فصل چهارم امور مالی و حسابی – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_s471_a3_alif55_1393_n1152_dari_title1.pdf ...

تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۲۹۴) تاریخ ۴-۱۰-۱۳۹۶: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۰۲) تاریخ ۳-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-10 | 1397|79|ت|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد در برخی از مواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی را که به اساس مصوبهٔ شمار (۲۹۴) مؤرخ ۴/۱۰/۱۳۹۷ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. acku ...

قانون تنظیم خدمات مخابراتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح، قانون تنظیم خدمات مخابراتی شماره (۴۹) تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۹: شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مصوبه قانون تنظیم خدمات مخابراتی شماره مسلسل (۱۶۹) تاریخ تصویب ۱۵/۲/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-04-26 | 1389|29|ق|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

"تاریخ نشر: ۲۶ سرطان سال ۱۳۸۹ هـ. ش"— صحفه اول. شامل هفده فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، بودجه ، وظایف و صلاحیت های اداره تنظیم خدمات مخابراتی – فصل سوم تصامیم اداره تنظیم خدمات مخابراتی – فصل چهارم نظر خواهی عامه و طرزالعمل ها ...

تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱۲-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۴) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-14 | 1397|79|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادهْ شصت و چهارم و با رعایت مادهْ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را که به اساس مصوبه شماره (۹) مؤرخ ۱۲/۶/۱۳۹۷ کابینهْ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل ( ...

ضمیمۀ شماره (۱) قانون صحت عامه در مورد شورای طبی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شمارۀ (۳۰۲) تاریخ ۱۳-۳-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۱) تاریخ ۲-۷-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-16 | 1397|89|ض|RA541.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت وچهارم قانون اساسی، ضمیمۀ شماره (۱) قانون صحت عامه در مورد شورای طبی را که به اساس فیصلۀ شماره (۳۰۲) مؤرخ ۱۳/۳/۱۳۹۷ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی به داخل (۱۴) ماده فیصله گردیده است، توشیح می دارم."—از روی متن فرمان. ...

قانون صحت عامه : شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵ تاریخ ۱۵-۹-۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-09-21 | 1388|26|ق|RA541.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل احکام عمومی—فصل دوم فعالیت های طبی و دواسازی—فصل سوم خدمات وقایوی ومعالجوی—فصل چهارم حمایۀ طفل و مادر—فصل پنجم عرضۀ خدمات طب وقایوی وضد وبایی (اپیدیمولوژیکی)—فصل ششم امور مواد دوایی (فارمسی)—فصل هفتم ارزیابی طبی—فصل هشتم احکام متفرق ...