صفحه/نتیجه

اساسنامه انستیتوت دیپلوماسی وزارت امور خارجه جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۰ تاریخ ۲۲-۷-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-10-28 | 1368|525|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف و وظایف-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم پذیرش و آموزش کارمندان جدید الشمول-- فصل پنجم آموزش لسانهای مروج بین المللی—فصل ششم کنفرانس ...

تعدیل فرمان شماره (۳۱۸) مورخ ۳/۹/۱۳۶۶ هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری افغانستان و قانون مطبوعات منتشره شماره (۶۵۷) ۲۱/۱۰/۶۶ جریده رسمی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۴ تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸ فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۴۲ تاریخ ۱۹/۹/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-11-15 | 1368|74|ت|PN4748.A3|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتادو پنجم قانون اساسی ج.ا، تعدیل در قانون مطبوعات را بداخل سه ماده که بر اساس صلاحیت های تفویض شده در فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرار طی مصوبه شماره (۱۸۴) مورخ ۵/۵/۱۳۶۸ شورای وزیران به تصویب رس ...

ضمیمه شماره (۳) قانون مکلفیت عمومی عسکری منتشره جریده رسمی شماره (۶۴۴) مورخ ۳۱ اسد ۱۳۶۶ در رابطه به پرداخت حقوق تقاعد سربازان قوای مسلح که حین اجرای وظایف عادی عسکری معیوب، معلول، فوت یا شهید میگردند : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۲ تاریخ ۱۴/۹/۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۴۴۷ تاریخ ۷/۱۰/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-11-15 | 1368|898|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۳۲) مورخ ۱۴/۹/۶۸ شورای وزیران را در باره ضمیمه شماره سوم قانون مکلفیت عمومی عسکری بداخل دو ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مکلفیت ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۶۷۶ تاریخ ۲۶/۱۱/۱۳۶۸ در باره عفو مجازات منسوبین قوای مسلح /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-01-15 | 1368|482|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

"به خاطر سهم فعال منسوبین قوای مسلح در دفاع از استقلال و حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور به تاسی از حکم فقره (۸) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی ج.ا، عفو آنعده از منسوبین قوای مسلح که الی تاریخ انفاذ این فرمان بحکم قطعی و نهایی محکوم به مجازات گردیده باش ...

تعدیل ماده دوازدهم مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان منتشره جریده رسمی شماره (۶۵۸) مورخ ۱۵ دلو ۱۳۶۶ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱۸۹) تاریخ ۵-۵-۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-06-30 | 1368|74|ت|HQ1062|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_hq1062_tay74_1368_n700_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۶۰۴ تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۶۸ در باره عفو جرایم منسوبان قوای مسلح /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-12-15 | 1368|77|الف|KNF7|رساله | بیشتر...

Impunity – Afghanistan. acku_risalah_knf7_alif77_1368_n711_dari_title1.pdf ...

مقرره امتیازات پراشوتیست های قوای مسلح ج.ا : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۷۰ تاریخ ۲۲/۷/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-12-15 | 1368|74|م|GV770.2.A34|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم امتیازات، فصل سوم محصلین، مداومین و سربازان پراشوتیست، فصل چهارم اعاشه، فصل پنجم تیم های سپورتی پراشوتی، فصل ششم علایم مشخصه کلاسها و کتگوری های پراشوتی، فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_gv770_2_a34_meem74_1 ...

قانون شورای قانون اساسی : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۶) مورخ ۶-۳-۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۳۳۱) تاریخ ۶-۴-۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-20 | 1367 |29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم صلاحیت و طرز فعالیت-- فصل چهارم احکام نهایی. ۲ ماده در مصوبه این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲۱ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_qaaf29_1367_n682_dari_title1_0.pdf ...