صفحه/نتیجه

قانون مبارزه علیه مواد مخدر : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منع زرع بتهٔ تریاک (کوکنار) و چرس (حشیش)-- فصل سوم قاچاق مواد مخدره-- فصل چهارم استعمال مواد مخدر-- فصل پنجم تدابیر وقایوی و تداوی معتادین—فصل ششم وظائف ادارات-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_knf3092_qaa ...

مقررهٔ طرز نگهداری متهمین در توقیف خانه ها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|74|م|KNF4657|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز پذیرش و نگهداری متهمین در توقیف خانه ها-- فصل سوم حقوق و وجائب متهم-- فصل چهارم تأمینات مادی، خدمات صحی و کار متهمین-- فصل پنجم مکافات و تادیب—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_knf4657_meem74_1421_n793_d ...

قانون څارنوالی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان کابل ښار شماره (۱۰۷)تاریخ ۷/۵/۱۳۶۵ در باره تصویب قانون څارنوالی جمهوری دموکراتیک افغانستان

1365-10-29 | 1365|299|ق|K5425|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سیستم وساختار تشکیلاتی څارنوالی-- فصل سوم وظایف وصلاحیت های ارگان های څارنوالی-- فصل چهارم احکام نهایی. ۵ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذكر شده و ۴۹ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده acku_risalah_k542 ...

مقررات مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های جنائی : فرمان نمبر (۶۱۲) مورخه ۱۳۵۲/۱۰/۵ صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-10-05 | 1352|74|م|HV8242.6.A3|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۲۹۱) در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۲/۱۰/۴ بملاحظه ورقۀ عرض شمارۀ ۳۷۲۶ مورخه ۱۳۵۲/۱۰/۴ وزارت داخله راجع به مقررات مدیریت جنائی مرکزی و آمریت های جنایی مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن فرمان. شامل ۲ فصل بوده: فصل اول: عمومیات، ...

ضمیمه شماره (۱) قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|89|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۹/۴ با ملاحظه نامه (۲۲۹۹) مورخ ۱۳۵۹/۹/۳ وزارت عدلیه ضمیمه شماره (۱) قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان را بداخل دو ماده تصویب نمود" ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوگیری از زرع بنگ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|48|ف|S471.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_s471_a3_fay48_1422_n799_dari_title28.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان، در بارۀ جلوگیری از سرودن کست های ساز و سرود در وسائط نقلیۀ امارتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|88|ح|ML3880|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ml3880_hay88_1422_n799_dari_title29.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ محو چرس و کارخانه های چرس تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۰ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|48|ف|KNF3092|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3092_fay48_1422_n799_dari_title30.pdf ...