صفحه/نتیجه

مقرره موسسه دارالتأدیب : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره- ۳۵۷- تاریخ ۲/۱۱/۱۳۶۹ درمورد مقررۀ موسسه دارالتادیب

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|74|م|HV8501|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف وصلاحیت ها-- فصل چهارم تأمینات مادی-- فصل پنجم وظایف سایرادارات-- فصل ششم احکام نهائی "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8501_meem ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد طرز نگهداری و تربیت اطفال تحت حجز در مراکز اصلاح و ترتیب اطفال و نوجوانان شماره: (۲) تاریخ: ۱۰/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|HV8532|رساله | بیشتر...

"به منظور تربیه سالم، اصلاح و تجدید تربیت اطفال و نوجوانان متخلف از قانون که تحت حجز قرار می ګیرند، مراتب ذیل را منظور میدارم:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8532_fay48_1382_n806_dari_title3.pdf ...

قانون څارنوالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیك افغانستان : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-15 | 1359|299|ق|K5425|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و قانون څارنوالی قوای مسلح جمهوری دموکراتیك افغانستان را بداخل پنج فصل و بیست و شش ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسهٔ تاریخی ۲۴ حمل ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره الحاق ادارات محابس و توقیف خانه های مرکز و ولایات کشور به وزارت عدلیه شماره (۳) تاریخ: ۱۰/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"بمنظور تحقق مؤثر فیصله های قطعی محاکم، تحکیم قانونیت، رعایت کنوانسیون های بین المللی در زمینه تأمین حقوق بشر، حقوق محکومین و متهمین و ایجاد نظم سالم در رژیم اداره و نگهداری محبوسین و متهمین، در مطابقت با ارزش های مندرج اسناد تقنینی و پرنسیپ های قبول ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد عفو و تخفیف مجازات محبوسین و انصراف از تعقیب عدلی متهمین در مرکز و ولایات کشور، به احترام میلاد با سعادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی "ص" شماره (۲۵۶) تاریخ ۲/۳/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|48|ف|KZ7128|رساله | بیشتر...

ایزاد این فرمان تحت عنوان فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در بارهٔ ایزاد در فرمان شماره (۲۵۶) مؤرخ ۲/۳/۱۳۸۱ شماره: (۸۴) تاریخ: ۶/۵/۱۳۸۱، در شماره مسلسل ۸۰۴ (۲۲ جدی ۱۳۸۱) به نشر رسیده. acku_risalah_kz7128_fay48_1381_n802_dari_title13.pdf ...

قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموكراتیك افغانستان : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-06-15 | 1359|29|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموكراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۳۱ سرطان ۱۳۵۹ فیصله شماره «۲۴۳۶» مورخ ۱۸ر۴ر۱۳۵۹ شورای وزیران جمهوری دموكراتیك افغانستان را پیرامون طرح قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموكراتیك افغانستان بداخ ...

فرمان تقنینی ۵۱۰۷/۱۳۴۴ تاریخی ۲۲ جدی ۱۳۴۴ راجع به رسیدگی محاکم ابتدائیه بامور جنائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|48|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_fay48_1344_n048_dari_title2.pdf ...

قانون مبارزه علیه مواد مخدر : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون مبارزه علیه مواد مخدر شماره (۷۵)تاریخ ۶/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۴۵۱)تاریخ ۶/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-08-13 | 1382|29|ق|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل 9 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طبقه بندی و کنترول مواد مخدر، ادویه های روانی (سایکوتراپیک) و مواد کیمیاوی-- فصل سوم منع زرع بتۀ کوکنار و بنگ-- فصل چهارم قاچاق مواد مخدر-- فصل پنجم استعمال مواد مخدر-- فصل ششم اجراآت مراجع کشف و تحقیق-- فصل ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه نمبر (۲) قانون جزا شهر کابل ۱۸/۹/۱۳۶۰/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-01 | 1360|48|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزا، درشماره ۱۱: شماره مسلسل ۳۴۷ (۱۵ میزان ۱۳۵۵) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_fay48_1360_n498_dari_title1.pdf ...