صفحه/نتیجه

مقرره هیئت مخصوص محبس وسوق محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۱۴) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درباره مقرره هیئت مخصوص محبس وسوی محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|HV8756|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وطرز فعالیت هیئت-- فصل سوم صلاحیت هیئت-- فصل چهارم سوق محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8 ...

مقرره تعطیل تنفیذ الغای تعطیل ومعافیت ازتطبیق حکم : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۱۵) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درمورد مقرره طرز تعطیل تنفیذ الغای تعطیل ومعافیت ازتطبیق حکم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|HV8665|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزاتخاذتصمیم تعطیل تنفیذ حکم دراثنای رسیدگی دوسیه-- فصل سوم طرزرسیدگی برتعطیل حکم-- فصل چهارم تعطیل تنفیذ حکم-- فصل پنجم طرزمعافیت ازسپری کردن مجازات-- فصل ششم طرزالغای تعطیل تنفیذ حکم-- فصل هفتم احکام نهایی ...

قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری شماره (۱۱۴) تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۲۶۶) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-11-20 | 1384|223|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

" قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری که از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (۷) فصل و (۶۱) ماده تصویب و از جانب ما ذریعهٔ فرمان شماره (۱۱۴) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ توشیح گردیده است، به شما ارسال شد تابه نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام نمائید. acku_risalah_knf13_qaaf223_13 ...

قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-01-15 | 1360|225|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

"بر حسب حکم فقره اول ماده (۳۷) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تاسیس، تشکیل و صلاحیت ستره محکمه جمهوری دموکراتیک افغان ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۷/۵/۱۳۶۲ : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی درباره، تطبیق ماده (۱۵) قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1983-10-22 | 1362|48|ف|K4754|رساله | بیشتر...

"درباره تطبیق ماده ۱۵ قانون جزای جرایم علیه احضارات محاربوی قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان نافذه ۱۵ سنبله سال ۱۳۵۹ در مورد محبوسین سابق قوای مسلح و سایر اشخاصیکه در محابس قرار داشته و آرزوی خدمت در قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان را نموده ...