صفحه/نتیجه

مقرره محاکم اصلاحی افسری درقوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۴۷) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۶۵ درمورد تصویب مقرره محاکم اصلاحی افسری درقوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سازماندهی امور محاکم اصلاحی-- فصل سوم قضایای قابل رسیدگی محاکم اصلاحی افسری-- فصل چهارم طرزرسیدگی قضایا درمحاکم اصلاحی افسری-- فصل پنجم تدابیر اتنباهی قابل استفاده درمحاکم اصلاحی افسری-- فصل ششم اعتراض برتصمی ...

مقرره طرز سپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال منسوبین عسکری درقطعات : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۱۳) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درمورد مقرره طرزسپری نمودن مجازات حبس تنفیذی الی یکسال منسوبین عسکری درقطعات

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1365-12-20 | 1365|744c|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزسپری نمودن مجازات سربازان وخوردضابطان قطعه-- فصل سوم طرزسپری نمودن مجازات افسران وخوردضابطان مکتبی-- فصل چهارم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فر ...

مقرره هیئت مخصوص محبس وسوق محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۱۴) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درباره مقرره هیئت مخصوص محبس وسوی محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|HV8756|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وطرز فعالیت هیئت-- فصل سوم صلاحیت هیئت-- فصل چهارم سوق محبوسین به قطعات مشغول انجام فعالیت محاربوی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8 ...

مقرره تعطیل تنفیذ الغای تعطیل ومعافیت ازتطبیق حکم : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۱۵) تاریخ ۱-۱۱-۱۳۶۵ درمورد مقرره طرز تعطیل تنفیذ الغای تعطیل ومعافیت ازتطبیق حکم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|HV8665|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزاتخاذتصمیم تعطیل تنفیذ حکم دراثنای رسیدگی دوسیه-- فصل سوم طرزرسیدگی برتعطیل حکم-- فصل چهارم تعطیل تنفیذ حکم-- فصل پنجم طرزمعافیت ازسپری کردن مجازات-- فصل ششم طرزالغای تعطیل تنفیذ حکم-- فصل هفتم احکام نهایی ...

قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری شماره (۱۱۴) تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۲۶۶) تاریخ ۱۱/۱۰/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-11-20 | 1384|223|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

" قانون اجراآت جزائی محاکم عسکری که از طرف مجلس عالی وزراء به داخل (۷) فصل و (۶۱) ماده تصویب و از جانب ما ذریعهٔ فرمان شماره (۱۱۴) مؤرخ ۲۷/۹/۱۳۸۴ توشیح گردیده است، به شما ارسال شد تابه نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام نمائید. acku_risalah_knf13_qaaf223_13 ...

قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-01-15 | 1360|225|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

"بر حسب حکم فقره اول ماده (۳۷) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تاسیس، تشکیل و صلاحیت ستره محکمه جمهوری دموکراتیک افغان ...