صفحه/نتیجه

تعدیل در قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-08 | 1358|74|ت|KNF470|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت فیصلۀ شماره (۲۴) در جلسۀ تاریخی (۷) حمل ۱۳۵۸ که بصورت فوق العاده در خانه خلق دایر گردید تعدیل در قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری را بداخل شش ماده تصویب نمود."-- از روی ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۷) ۱۵- ۳- ۱۳۶۵ درباره عفو محبوسان بمناسبت بزرگداشت ایام خجسته عید سعید فطر

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|482|ف|HV8665|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمناسبت بزرگداشت از ایام خجسته عید سعید فطر و بتاسی از مشی انساندوستانه متکی بحکم بند (۶) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن. acku_risalah_hv8665_fay482_ ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تعقیب اشخاص دستوری و مخرب شماره (۳۰۵) تاریخ ۱/۳/۱۳۷۵ هـ.ش به تمام برادران محترم مسئولین تحریک اسلامی طالبان! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|42|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"طوریکه در تحریک مقدس اسلامی طالبان اشخاصی پیدا شده اند که به نام طالب میخواهند تحریک را بد نام نمایند، شدت بی جا و اجراآت نا مشروع را انجام میدهند، بناًء به تمام مسئولین جداً هدایت داده میشود تا این چنین اشخاص را تعقیب نمایند، اگر دستوری باشند به زو ...

قانون تأدیب پولیس : فرمان شماره ۱۵۴۹ مورخ هشتم دلو سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-11-15 | 1354|29|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تخلفات وظیفوی، فصل سوم: حالات قابل رعایت در تطبیق مؤیده تأدیبی، فصل چهارم: اشخاص و مراجع دارنده صلاحیت تطبیق مؤیدات تأدیبی، فصل پنجم: احکام متفرقه. acku_risalah_knf3783_qaff29_1354_n324_dari_title1.pdf ...

قانون تشکیل کمیته تحقیق شکایات و دعاوی علیه مامورین قضائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1342-12-16 | 1342|29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_qaaf29_1342_n1_dari_title5.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳۲۲ مورخ ۶/۹/۱۳۶۶ در باره تعدیلات و ایزاد در قانون اجرا آت جزایی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-29 | 1366|48|ف|KNF3800| رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن. acku_risalah_knf3800_fay48_1366_n657_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۹۱۵ تاریخ ۲۴/۶/۱۳۷۰ درباره عفو باقیمانده حبس ورهایی (۴۰) تن محبوسین صعب العلاج بمناسبت مولود شریف /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-15 | 1370|48|ف|BF637.F67|رساله | بیشتر...

"بمناسبت میلاد مسعود سرور کائینات حضرت محمـد مصطفی (ص) و به ادامه اقدامات مبتنی برمشی انسان دوستانه مصالحه ملی و بخاطر محلوظات بشردوستانه درحالیکه اصول عالی اسلامی واعلامیه جهانی حقوق بشرملاک عمل دولت ج.ا، میباشد مطابق حکم فقره هشتم ماده هفتادوپنجم ق ...