صفحه/نتیجه

حکم شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان در بارۀ امحای عکس های ذی الروح از اسناد /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|85|ح|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_hay85_1420_n788_dari_title70.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان دربارۀ جلوگیری از رشوت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay48_1420_n788_dari_title98.pdf ...

قانون محاکم عسکری افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون محاکم عسکری شماره: (۸۱)تاریخ: ۳/۷/۱۳۸۴: رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۳۰۱۰)تاریخ: (۴/۷/۱۳۸۴)محترم سرور (دانش) وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-08-30 | 1384|28|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

۷ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم محاکم عسکری-- فصل سوم صلاحیت قضائی محاکم عسکری-- فصل چهارم محاکم ابتدائیۀ عسکری-- فصل پنجم محکمۀ استیناف عسکری-- فصل ششم ...

فرمان عفو و تخفیف مجازات محبوسان جرایم عادی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-31 | 1357|49|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3800_fay49_1356_n400_dari_title1.pdf ...

قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم : فرمان رئیس دولت افغانستان در باره انفاذ قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم شماره (۸۱) تاریخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۸۳: دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۰۰) تاریخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-08-10 | 1383|99|ق|HG230.35|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم جلوگیری از تطهیر پول و تمویل تروریزم—فصل سوم شفافیت در معاملات مالی—فصل چهارم کشف جرم تطهیر پول—فصل پنجم راپورها و مهجمد سازی—فصل ششم مصادره-- فصل هفتم معافیت—فصل هشتم اسلوب های تحقیقاتی—فصل نهم تدابیر اجبار ...