صفحه/نتیجه

ضمیمه ماده ۳۳ قانون صلاحیت و تشکیلات قضایی دولت جمهوری افغانستان : فرمان نمبر ۳۳۴ تاریخ ۱۹/۷/۱۳۵۲ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-28 | 1352|89|ض|KNF1572|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون صلاحیت و تشکیلات قضائی دولت شاهی افغانستان،در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۸۹ (۱۵ میزان ۱۳۴۶ هـ ش) به نشر رسیده. ۲ شماره. acku_risalah_knf1572_zwaat89_1352_n253_dari_title2.pdf ...

تعدیل در قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-08 | 1358|74|ت|KNF470|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت فیصله شماره (۲۴) در جلسه تاریخی (۷) حمل ۱۳۵۸ که بصورت فوق العاده در خانه خلق دایر گردید تعدیل در قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری را بداخل شش ماده تصویب نمود."-- از روی ...

فرمان اعادهٔ حقوق اشخاص : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-07 | 1359|48|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و فرمان اعاده حقوق اشخاص را بداخل هفت ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسه تاریخی ۲۴ حمل ۱۳۵۹ هیأت رئیسه شورای انقلابی به تصویب رسیده ...

نقل فرمان شماره (۶۶۰-۲۳۹۷) مورخ ۱۳ میزان۱۳۴۵ تقنینی پادشاهی/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-11-15 | 1345|78|ن|KNF1587|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1587_noon78_1345_n71_dari_title4.pdf ...

قانون څارنوالی : فرمان تقنینی شماره (۱۱۸۵-۳۹۹۳) مورخ ۶-۱۲-۴۵ پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|48|ف|KNF1610|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1610_fay48_1345_n73_dari_title7.pdf ...

لایحۀ دارالتادیب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-05-31 | 1346|29|ل|KFN13|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: لایحۀ دارالتادیب-- فصل دوم تشکیل اداره-- فصل سوم تدابیر اصلاحی-- فصل چهارم مکافات و مجازات-- فصل پنجم خوراک و پوشاک-- فصل ششم امور مالی-- فصل هفتم احکام متفرقه. ضمیمه این لایحۀ تحت عنوان ضمیمه شماره (۵)لایحۀ دارالتادیب، شماره ۱۷: شماره ...

قانون تنظیم امور وکلای مدافع : مکتوب نمبر ۷۸۳۲/۲۳-۱۱/۱۳۵۰ مدیریت ارتباط ولسی جرگه ریاست روابط پارلمانی صدارت عظمی: مکتوب نمبر ۳۵۲۶-۱۴دلو ۵۰ شعبه مجلس مدیریت تحریرات دارالانشاء ریاست ولسی جرگه

Kabul: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-01-01 | 1351|26|ق|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اشتغال به پیشه وکیل مدافع-- فصل سوم داوطلبان وکالت مدافع-- فصل چهارم حقوق وامتیازات وکلای مدافع-- فصل پنجم احکام تادیبی وکلای مدافع. acku_risalah_knf1572_qaaf26_1351_n206_dari_title1.pdf ...

قانون تعقیب ومجازات رشوت : فرمان تقنینی شماره ۱۰۲۰-۴۳۷۹ تاریخ ۱۳-۱۲-۱۳۵۱ حضورشاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-12-15 | 1351|22|ق|HV6301|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hv6301_qaaf22_1351_n231_dari_title3.pdf ...

قانون پولیس : فرمان تقنینی شماره ۱۰۲۱- ۴۳۸۰ تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۵۱ حضور شاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-12-15 | 1351|22|ق|KNF3000|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف پولیس-- فصل سوم احکام جزایی-- فصل چهارم استخدام – ترفیع- تقاعد و تعقیب عدلی-- فصل پنجم (احکام متفرق). acku_risalah_knf3000_qaaf22_1351_n231_dari_title4.pdf ...