صفحه/نتیجه

مقررۀ طرز سپری نمودن حبس تنفیذی منسوبین عسکری : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۱/۳/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-06-11 | 1391|76|م|K4720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم محدودیت ها-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_k4720_meem76_1391_n1086_dari_title7.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت جلوگیری از تمویل تروریزم : مصوبۀ مجلس کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۲/۷/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-11-15 | 1393|744|م|HV6433.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شمولیت، نشر و رفع تعزیرات-- فصل سوم مسؤلیت مراجع راپور دهنده-- فصل چهارم دسترسی به وجوه و دارائی های منجمد شده مشمول لست تعزیرات-- فصل پنجم نظارت مراجع راپور دهنده-- فصل ششم تحفظ منافع اشخاص ثالث-- فصل هفتم ...

ضمیمۀ شماره (۱) قانون منع شکنجه : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۸) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-08-06 | 1396|89|ض|KNF4655|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون منع شکنجه، در شماره مسلسل ۱۲۵۶(۲ ثور ۱۳۹۶) به نشر رسیده. acku_risalah_knf4655_zwaat89_1396_n1271_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه نمبر اول قانون تطبیق مجازات حبس در محابس شهر کابل۱۷/۵/۱۳۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-05-31 | 1362|48|ف|K5524|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تطبیق مجازات حبس در محابس، درشماره ۱۹: شماره مسلسل ۵۲۳ (۱۵ جدی ۱۳۶۱)به نشررسیده. acku_risalah_k5524_fay48_1362_n538_dari_title1.pdf ...