صفحه/نتیجه

قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم : فرمان رئیس دولت افغانستان در باره انفاذ قانون مبارزه علیه تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم شماره (۸۱) تاریخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۸۳: دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۳۷۰۰) تاریخ ۲۶/ ۷/ ۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-08-10 | 1383|99|ق|HG230.35|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم جلوگیری از تطهیر پول و تمویل تروریزم—فصل سوم شفافیت در معاملات مالی—فصل چهارم کشف جرم تطهیر پول—فصل پنجم راپورها و مهجمد سازی—فصل ششم مصادره-- فصل هفتم معافیت—فصل هشتم اسلوب های تحقیقاتی—فصل نهم تدابیر اجبار ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوگیری از زرع بنگ شماره ۲ تاریخ ۱۳/۱/۱۴۲۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|438|ف|KNF3800|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3800_fay438_1420_n788_dari_title46.pdf ...

مقرره تنظیم امور مراکز اصلاح و تربیت اطفال : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۳) تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-10 | 1387|726|م|HV8532.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز پذیرش-- فصل سوم حقوق طفل مظنون، متهم یا محکوم به حجز-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های ادارات مراکز اصلاح-- فصل پنجم انتقال اطفال تحت حجز—فصل ششم محدودیت ها-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_hv8532_a34_me ...

اساسنامۀ هیئت (کمیسیون) عالی امارتی مبارزه علیه مواد مخدر : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۲۲-۳-۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|588|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به اساس تائید رئیس الوزاء امارت اسلامی افغانستان اساسنامه هیئت (کمیسیون) عالی امارت مبارزه علیه مواد مخدر را بداخل (۶) فصل و (۲۸) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف-- فصل سوم تشکیل-- فصل چ ...

قانون مبارزه علیه جرایم تروریستی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۰) تاریخ ۹/۴/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-04-25 | 1387|298|ق|KNF3800|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جرایم تروریستی و مجازات آن-- فصل سوم احکام متفرقه-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf3800_qaaf298_1387_n952_dari_title1.pdf ...

قانون مبارزه علیه اختطاف و قاچاق انسان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۲) تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-04-25 | 1387|297|ق|HV6250.3 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مجازات جرایم اختطاف و قاچاق انسان-- فصل سوم حمایت از مجنی علیه-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hv6250_3_a34_qaaf297_1387_n952_dari_title2.pdf ...

ضمیمۀ شماره ((۵)) لایحۀ دارالتادیب/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|89|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

لایحۀ اصلی این ضمیمه تحت عنوان لایحۀ دارالتادیب، شماره ۱۰: شماره مسلسل ۸۵ (۳۱ اسد ۱۳۴۶) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_zwaat89_1358_n440_dari_title14.pdf ...