صفحه/نتیجه

تعدیل مواد اول الی ۱۴۴ قانون اجراآت جزائی : فرمان (۳۲) مورخه ۸ر۱ر۱۳۵۲ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-01-15 | 1353|78|ت|KNF3800|رساله | بیشتر...

باب اول دعاوی جزائی، شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول اشخاص دارنده صلاحیت تعقیب و اقامه دعوی جزائی-- فصل دوم اقامه و تکمیل نواقص دعوی جزائی به امر محکمه-- فصل سوم اقامه و تعقیب دعوی از طرف مدعی حق العبد-- فصل چهارم سقوط دعوی جزائی. باب دوم گرد آوری دلایل و اقام ...

مقررات تادیب پولیس : فرمان شماره (۶۳) مورخه ۱۸ حمل ۱۳۵۳ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-01-31 | 1353|72|م|KNF3000|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تخلفات وظیفوی-- فصل سوم حالات قابل رعایت در تطبیق مویده تادیبی-- فصل چهارم اشخاص و مراجع دارنده صلاحیت تطبیق مویدات تادیبی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf3800_meem72_1353_n269_dari_title1.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) قانون اجراآت جزایی در مورد جرایم تروریستی و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تو شیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۹۸) تاریخ ۳۱/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-06-16 | 1395|89|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون اجراآت جزائی، در شماره مسلسل ۱۱۳۲ (۱۵ ثور ۱۳۹۲) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800_zwaat89_1395_n1222_dari_title3.pdf ...

قانون اصلاح و تربیت اطفال : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۴۱(تاریخ: ۲۲/۱۰/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-10-25 | 1387|22|ق|KNF515.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم بخش های مراکز اصلاح و تربیت اطفال-- فصل سوم تنظیم مراکز اصلاح و تربیت اطفال-- فصل چهارم عرضه خدمات در مراکز اصلاح و تربیت اطفال-- فصل پنجم طرز سپری نمودن مدت حجز-- فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_knf515_5 ...

قانون مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره: (۲۳۸) تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره: (۱۶۹) تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-11-10 | 1395|28|ق|HV5840.A23|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و قاچاق مهاجران-- فصل سوم مجازات جرایم قاچاق انسان مهاجران-- فصل چهارم حقوق مجنی علیه و مهاجران قاچاق شده و حمایت از آنها-- فصل پنجم مکلفیت ادارات ذیربط دولتی در مبارزه با ...

ضمیمۀ شماره (۵) قانون جزاء منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره (۳۴۷) سال ۱۳۵۵ در مورد جرم اختطاف : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره: (۲۴۰) تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره: (۱۸۴) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-11-10 | 1395|89|ض|HV6602|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزاء: فرمان شماره (۹۱۰) مورخ (۳۱) سنبله ۱۳۵۵ صدارت عظمي، در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۳۴۷(۱۵ میزان ۱۳۵۵) به نشر رسیده. acku_risalah_hv6602_zwaat89_1395_n1244_dari_title3.pdf ...

ضمیمۀ شماره (۴) قانون جزاء : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره: (۲۳۹) تاریخ: ۱۳۹۵/۹/۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره: (۱۹۸) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۳۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-11-10 | 1395|898|ض|KNF3800|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزاء، شماره ۱۱: شماره مسلسل ۳۴۷ به نشر رسیده. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزاء: فرمان شماره (۹۱۰) مورخ (۳۱) سنبله ۱۳۵۵ صدارت عظمي، در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۳۴۷(۱۵ میزان ۱۳۵۵) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3800 ...

مقرره منع آزار و اذیت زنان : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲۱ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-11 | 1394|74|م|HQ1735.6|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم ارائه شکایت در مورد آزار و اذیت زنان– فصل سوم بررسی شکایات مربوط به آزار و اذیت زنان– فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hq1735_6_meem74_1394_n1185_dari_title2.pdf ...