صفحه/نتیجه

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ عدم مداخله در تعین ملا امامان مساجد و مساجد جامع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|888|ح|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_hay888_1420_n788_dari_title59.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ مالیات شماره ۵۶۶ تاریخ ۶/۵/۱۳۷۶ /

Kabul: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|882|ح|HJ1320.6|رساله | بیشتر...

۶ شماره. acku_risalah_hj1320.6_hay882_1420_n788_dari_title64.pdf ...

مقرره حمایت و تقویت تغذی با شیر مادر : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی شماره (۵۲) تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-12-10 | 1387|742|م|RJ216|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ حمایت و تقویت تغذی با شیر مادر را که به داخل (۵) فصل و (۲۸) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور می دارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ممنوعیت ها-- فصل سوم مواد معلومات ...

مقررۀ ارزیابی اثرات محیط زیستی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-12-20 | 1386|742|م|TD171.5.A34|رساله | بیشتر...

"مقرره ارزیابی اثرات محیط زیستی را که بداخل (۳) فصل و (۱۲) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور می دارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طی مراحل درخواستی ها-- فصل سوم احکام متف ...

مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-12-20 | 1386|789|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

"مقررۀ مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را که از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۳۷) ماده تصویب گردیده، منظور می دارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ایجاد مؤسسه-- فصل سوم وظایف و مکلفی ...