صفحه/نتیجه

انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری و اعتبار فیصله ها، قرار ها و سایر اجراآت اداری محاکم عسکری : مصوبهٔ کابینهٔ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۰) تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۳۱۳) تاریخ: ۱۴/۶/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-29 | 1397|87|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این انفاذ تحت عنوان قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری، شماره فوق العاده: نمبر مسلسل ۱۰۳۴(۱۶ اسد سال ۱۳۸۹ هـ. ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_alif87_1397_n1318_dari_title5.pdf ...

قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری : جمهوری اسلامی افغانستان محترم څارنپوه حبیب الله (غالب) وزیر عدلیه شماره (۶۹۷۹) تاریخ ۹/۵/۱۳۸۹: مصوبۀ قانون تشکیل وصلاحیت محاکم عسکری به دو ثلث آرای کل اعضأ شمارۀ مسلسل (۱۷۳) تاریخ تصویب ۷/۴/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-05-16 | 1389|228|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

شامل هشت فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل محاکم عسکری – فصل سوم صلاحیت قضائی محاکم عسکری – فصل چهارم محاکم ابتدائیه عسکری – فصل پنجم محکمۀ استیناف عسکری – فصل ششم فرجام خواهی در مورد قضایای عسکری به ستره محکمه – فصل هفتم امور ذاتی قضات – فص ...

انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری و اعتبار فیصله ها، قرار ها و سایر اجراآت اداری محاکم عسکری : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۳۱۳ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، ۱۳۹۷. | 1397-07-29 | رساله KNF373887الف 1397 | بیشتر...

انفاذ مجدد قانون تشکیل و صلاحیت محاکم عسکری و اعتبار فیصله ها، قرار ها و سایر اجراآت اداری محاکم عسکری فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۳۱۳ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ اساسی قوانین وزارت عدلیه. کابل: ۳ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۲ Sunday, October 21, 2018 نافذ. قان ...

قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۶) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-15 | 1396|29|ق|K3256|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط، مکلفیت ها و محدودیت های برگزاری-- فصل سوم وظایف، مکلفیت ها و صلاحیت های پولیس-- فصل چهارم حالات مجاز نبودن اجتماعی، اعتصاب، مظاهره و تحصن– فصل پنجم احکام جزایی– فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_k325 ...

تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی : حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۷۱) تاریخ ۲۲/۱۱/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-02 | 1396|749|ت|PN5449.A3|رساله | بیشتر...

"طرح تعدیل و ایزاد در برخی از مواد مقررۀ طرز تأسیس و فعالیت رسانه های همگانی خصوصی را که در جلسۀ شماره (۱۶) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این قا ...

قانون صدور فرمان تقنینی : جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۳۴۱) تاریخ ۳/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-07 | 1396|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم موارد قانونی صدور فرمان تقنینی. acku_risalah_knf13_qaaf29_1396_n1285_dari_title1.pdf ...

تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۸) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-28 | 1396|729|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل، ایزاد و لغو در برخی از مواد قانون امور ذاتی افسران، بریدملان و ساتنمنان را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گرد ...

فهرست اسناد تقنینی منتشرۀ جریدۀ رسمی سال ۱۳۹۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-28 | 1396|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

۴۳ شماره. acku_risalah_knf7_fay94_1396_n1294_dari_title5.pdf ...

قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی در قلمرو هوایی کشور : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷۳) تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه. | 1397-01-08 | 1397|29|ق|HE9783.3.A34|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون تنظیم پرواز طیارات و هلیکوپترهای نظامی دولت های خارجی در قلمرو هوایی کشور را که بر اساس مصوبۀ شماره (۲۹۴) مؤرخ ۲۵/۹/۱۳۹۶ ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۲۹۷) مؤرخ ۲۴/۱ ...

قانون دسترسی به اطلاعات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۶) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-01-11 | 1397|29|ق|JC599.A34|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد ونهم قانون اساسی افغانستان، قانون دسترسی به اطلاعات را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۴۱) ماده تصویب گردیده است ، توشیح می دارم.&quo ...