صفحه/نتیجه

فرمان شماره ۲ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۱۱ ثور ۱۳۵۷ مطابق به اول می ۱۹۷۸ (ساعت ۹ شب) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|42|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay42_1357_n396_dari_title8.pdf ...

فرمان شماره چهارم جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|439|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay439_1357_n398_dari_title4.pdf ...

قانون معارف : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۶) تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1387-05-03 | 1387|287|ق|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعلیمات متوسطه (اساسی)-- فصل سوم تعلیمات عمومی دورهٔ ثانوی-- فصل چهارم تعلیمات اسلامی-- فصل پنجم فصل پنجم-- فصل ششم تربیه معلم—فصل هفتم مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی و تربیتی—فصل هشتم نصاب تعلیمی—فصل نهم فع ...

تعدیل ماده پانزدهم قانون انتخابات شورای ملی : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۴۹ تاریخ ۲۲/۵/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۱۹ تاریخ ۳/۶/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|782|ت|KNF2506|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرامین تقنینی شماره (۴۹) مورخ ۲۲/۵/۱۳۶۹ و (۵۲) مورخ ۲۹/۵/۱۳۶۹ شورای وزیران جمهوری افغانستان در مورد تعدیل و حذف در قانون انتخابات شورای ملی را، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ت ...

قانون نظر خواهی عمومی و مراجعه به آراء عامه (ریفراندم) : شورای ملی جمهوری افغانستان ولسی جرگه دارالانشاء مصوبه مجلس شماره ۴ تاریخ ۷/۹/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۵۱۶ تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۹ توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-30 | 1369|293|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز نظر خواهی عمومی و مراجعه به آراء عامه (ریفراندم)-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_qaaf293_1369_n735_dari_title3.pdf ...

قوانین، اصولنامه، موافقت نامه ها و لوایحیکه در سال گذشته در جریده رسمی نشر گردیده /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-04 | 1344|92|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

۲۲ شماره دارند. acku_risalah_knf13_qaaf92_1344_n24_dari_title2.pdf ...

قانون انتخابات شوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-21 | 1344|67|ا|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول حوزه های انتخاباتی—فصل دوم شرایط انتخاب کننده گان و انتخاب شوندخ گان—فصل سوم نظارت انتخابات—فصل چهارم جدول انتخاب کننده گان—فصل پنجم داوطلبی برای انتخاب شدن—فصل ششم اجرای انتخابات—فصل هفتم قواعد متفرقه. این قانون دارای یک ضمیه ت ...

قانون ادویۀ جنریک : فرمان شماره (۷۷۳) مورخ چهاردهم سنبله ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-08-15 | 1355|39|د|R644.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استهلاک ادویه جنریک-- فصل سوم تورید و تولید ادویه جنریک-- فصل چهارم احکام تبلیغاتی-- فصل پنجم احکام جزائی-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_r644_a3_daal39_1355_n349_dari_title1.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره سوم قانون مکلفیت عمومی عسکری شهر کابل ۱۲/ ۵/ ۱۳۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-05-15 | 1362|99|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصل این ضمیمه تحت عنوان قانون مکلفیت عمومی عسکری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۲ (۲۰ جدی ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_fay99_1362_n537_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره (۴) فرمان شماره (۳) شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۳/ ۴/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-31 | 1361|42|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

ضمیمه شماره (۴) فرمان شماره (۳) شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۳/ ۴/ ۱۳۶۱ دریافت نگردید. acku_risalah_knf13_fay42_1361_n516_dari_title2.pdf ...