صفحه/نتیجه

مقرره تحقیقات علمی در مؤسسات علمی- تحقیقی جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۳ تاریخ ۷/۸/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-15 | 1369|74|م|Q180.A5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پلانگذاری تحقیقات علمی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم نشر نتایج تحقیقات علمی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_q180_a5_a34_meem74_1369_n736_dari_title3.pdf ...

اساسنامه انستیتوت سروی پروژه سازی منابع آب و برق : بوزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-07-15 | 1359|52|الف|TK1001|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۵۴۲)) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۲۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۲۸۴) مورخ ۱۳۵۹/۵/۱۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 6 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیل، فصل سوم: صلاحیت ها و وظایف، ف ...

مقرره استاف اکسریز (رادیولوژی) : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-07-15 | 1359|74|م|K1763|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۵۴۱)) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۶/۲۵ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۳۲۱) مورخ ۱۳۵۹/۵/۲۶ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن فرمان. شامل 3 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: حقوق و امتیازات، فصل سوم: احکا ...

ضمیمه شماره (۲) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح منتشره جریده رسمی شماره مسلسل ۵۴۸ مورخ ۳۰- جدی ۱۳۶۲ : مصوبه مجلس دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۸۷ تاریخ ۳۰/۲/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۸۱ تاریخ ۱۵/۴/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-31 | 1370|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد ضمیمه شماره (۲) قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح که به اساس مصوبه شماره (۶۴) مورخ ۴/۹/۶۹ مجلس سـنا و مصوبه شماره (۸۷) مورخ ۳۰/۲/۷۰ ولسی جرگه تصویب رسید ...

مقرره کمیسیون دایمی کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در امور او پراتیفی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (37) تاریخ 16/2/1365

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-15 | 1365|74|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده 1-3، فصل دوم (وظایف و صلاحیت های کمیسیون)ماده 4، فصل سوم (سازماندهی فعالیت کمیسیون)ماده 5-9، فصل چهارم (احکام نهایی)ماده 10-11. acku_risalah_DS357_5_meem74_1365_n617_Dari_title1.pdf ...

اساسنامه تصدی صادراتی میوۀ کابل : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۳) تاریخ ۶-۳-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-15 | 1365|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۶، فصل دوم (سرمایه و امور مالی)ماده ۷-۲۴، فصل سوم (ارگانهای اداری)ماده ۲۵-۳۴، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی)ماده ۳۵-۴۰، فصل پنجم (امور حسابی، راپور دهی و بیلانس) ماده ۴۱-۴۴، فصل ششم (تجدید سازمان، انحلال ...

قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان : مصوبه دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۷ تاریخ ۳۱/۲/۱۳۷۰ در باره صدور فرمان شماره (۱۵۵۶) مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ محترم رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم توشیح قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-16 | 1370|29|ق|GB5014|رساله | بیشتر...

شامل 4 میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_gb5014_qaaf29_1370_n750_dari_title3.pdf ...

اساسنامه تصدی کود کیمیاوی وخدمات زراعتی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۸۰) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-15 | 1365|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۶، فصل دوم (سرمایه و امور مالی)ماده ۷-۲۴، فصل سوم (ارگانهای اداری)ماده ۲۵-۳۴، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی)ماده ۳۵-۴۰، فصل پنجم (امور حسابی، راپور دهی و بیلانس) ماده ۴۱-۴۴، فصل ششم (تجدید سازمان، انحلال ...

مقرره مدافعه ملکی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-10-30 | 1361|74|م|K2229|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (3569) درجلسه تاریخی 29/6/1361 با ملاحظه ورقه عرض شماره (1829) مورخ 25/6/1361 وزارت عدلیه راجع به مقرره مدافعه ملکی مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل 7 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیل ، ...