صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی صادراتی میوۀ کابل : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (163) تاریخ 6/3/1364

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-15 | 1365|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده 1-6، فصل دوم (سرمایه و امور مالی)ماده 7-24، فصل سوم (ارگانهای اداری)ماده 25-34، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی)ماده 35-40، فصل پنجم (امور حسابی، راپور دهی و بیلانس) ماده 41-44، فصل ششم (تجدید سازمان، انحلال ...

قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان : مصوبه دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۷ تاریخ ۳۱/۲/۱۳۷۰ در باره صدور فرمان شماره (۱۵۵۶) مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ محترم رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم توشیح قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-16 | 1370|29|ق|GB5014|رساله | بیشتر...

شامل 4 میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_gb5014_qaaf29_1370_n750_dari_title3.pdf ...

اساسنامه تصدی کود کیمیاوی وخدمات زراعتی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (280) 21/12/1363

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-15 | 1365|52|ا|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده 1-6، فصل دوم (سرمایه و امور مالی)ماده 7-24، فصل سوم (ارگانهای اداری)ماده 25-34، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی)ماده 35-40، فصل پنجم (امور حسابی، راپور دهی و بیلانس) ماده 41-44، فصل ششم (تجدید سازمان، انحلال ...

مقرره مدافعه ملکی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-10-30 | 1361|74|م|K2229|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (3569) درجلسه تاریخی 29/6/1361 با ملاحظه ورقه عرض شماره (1829) مورخ 25/6/1361 وزارت عدلیه راجع به مقرره مدافعه ملکی مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل 7 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تشکیل ، ...

مقرره در مورد گروه های مدافعین : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-11-15 | 1361|74|م|K3278|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (3650) درجلسه تاریخی 15/9/1361 مراتب آتی را تصویب:"—از روی متن مصوبه. شامل 5 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف گروه های مدافعین انقلاب، فصل سوم: تشکیل وترتیب فعالیت گروه های مدافعین انقلاب، فصل چهارم: ت ...

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۴ تاریخ ۲۹/۵/۱۳۶۹ در مورد احیای مجدد ولایت پکتیکا، ارتقای لوی ولسوالی های کاپیسا و خوست به ولایت و تعدیل لوی ولسوالیهای شیندند و شینوار به والسوالی درجه اول : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۳۴ تاریخ ۵/۶/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|482|ف|JS7441.A3|رساله | بیشتر...

4 شماره. نافذ. "مطابق به حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۴) مورخ ۲۹/۵/۱۳۶۹ شورای وزیران درباره احیای مجدد ولایت پکتیکا، ارتقای لوی ولسوالی های کاپیسا و خوست به ولایت و تعدیل لوی ولسوالی های شیندند و شینوار به والسوالی ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۹۴) تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۱ درمورد تعویض کلمه څارندوی به پولیس وژاندارم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-16 | 1372|48|ف|HV8242.6.A3|رساله | بیشتر...

" بنابر اشنائی طولانی مردم مسلمان کشور ما به کلمه پولیس وژاندارم،معمول بودن آن در اکثریت ازکشورهای جهان بالاثر پیشنهاد شماره (۴۵۰) مورخ ۲۹/۷/۷۱ وزارت امور داخله دولت اسلامی افغانستان تعویض کلمه څارندوی به پولیس وژاندارم منظور است"-- از روی متن ف ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۶۷(تاریخ ۱۳۶۵/۳/۲۵ درمورد اتخاذ تدابیر اضافی جهت تقویت قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان در شرایط کنونی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-31 | 1365|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور دموکراتیزه ساختن بعدی اجراآت جزای عسکری و تکمیل فعالیت قضایی محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (44) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از ر ...

مقرره ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۴۹ (تاریخ ۳۰/۲/۱۳۶۵ در مورد مقرره ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-31 | 1365 |74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده 1-3، فصل دوم (تشکیل)ماده 4-9، فصل سوم (وظایف و صلاحیت ها)ماده 10-19، فصل چهارم (احکام نهایی)ماده 20-21. acku_risalah_knf2720_meem74_1365_n616_dari_title6.pdf ...