صفحه/نتیجه

ضمیمه شمارهٔ یك قانون استخدام، ترفیع و تقاعد څارندوی : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-05-30 | 1359|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان در جلسه تاریخی ۱۶ر۵ر۵۹ خود فیصله شماره ((۲۴۶۴)) جلسه مورخ ۱۱ر۵ر۵۹ شورای وزیران را مبنی بر ضمیمه شماره یك قانون استخدام، ترفیع و تقاعد څارندوی بداخل هفده ماده تائید و تصویب نمود."—از روی متن. ...

ضمیمه شماره (۲) قانون کوپراتیف : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-05-15 | 1359|89|ض|KNF2720|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون کوپراتیف، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۲۸۷ (شنبه قوس ۱۳۵۳) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_zwaat89_1359_n458_dari_title2.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت معادن و صنایع جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۷۳) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-11-30 | 1364|74|م|HD9506.A26|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف، صلاحیت ها ووظایف وزارت معادن و صنایع-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hd9506_a26_meem74_1364_n601_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ تصدی میوه کندهار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۹۳) ۲۱-۱۲-۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-11-30 | 1364|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_hc417_alif ...

فرمان تقنینی ۵۵۷۶/۱۴۹۹ تاریخی ۴ حوت ۱۳۴۴ راجع به تسمیۀ وزارت زراعت و آبیاری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|49|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"تصویب ۱۹۰۸ مورخ ۲ حوت ۱۳۴۴ مجلس عالی وزراء دایر باینکه وزارت زراعت بنام وزات زراعت و آبیاری نامیده شود چون بوقت تعطیل شوری ملی مصادف گردیده مطابق ماده (۷۷) قانون اساسی مملکت منظور است."—از روی متن. acku_risalah_knf2720_fay49_1344_n048_dari_titl ...

تعدیل فقرات (۲و۵) ماده (۳۳) قانون ښاروالیها : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶۶ تاریخ ۱۲/۳/۱۳۷۰ درمورد تعدیل فقرات (۲و۵) ماده (۳۳) قانون ښاروالیها: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۳۶۲ تاریخ ۱۹/۳/۱۳۷۰ درباره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-04-15 | 1370|749|ت|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان، فرمان تقنینی شماره (۶۶) مورخ ۱۲/۳/۷۰ شورای وزیران ج.ا، درمورد تعدیل فقرات (۲و۵) ماده (۳۳) قانون شاروالیها را که باساس حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی وضع گردیده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ac ...

فرمان تقنیئی ۵۵۷۵/۱۴۹۸ تاریخی ۴ حوت ۱۳۴۴ راجع به ارتباط ریاست وادی ننگرهار بوزارت زراعت و آبیاری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|42|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"تصویب ۱۹۰۷ مورخ ۲ حوت ۱۳۴۴ مجلس عالی وزراء راجع به ارتباط ریاست وادی ننگرهار بوزارت زراعت و اینکه شورای عالی ریاست اداری وادی ننگرهار بنام مجلس مشوره و انسجام وادی ننگرهار در موارد لازمه تشکیل جلسه دهد چون بوقت شورای ملی تصادف نموده طبق ماده (۷۷) قا ...