صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی پشمینه بافی کندهار : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۹۱) ۲۱-۱۲-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-01-31 | 1365|52|ا|HD9909.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۶، فصل دوم (سرمایه و امور مالی) ماده ۷-۲۴، فصل سوم (ارگانهای اداری) ماده ۲۵-۳۴، فصل چهارم (وظایف و صلاحیت های تصدی) ماده ۳۵-۴۰، فصل پنجم (امور حسابی راپوردهی و بیلانس) ماده ۴۱-۴۴، فصل ششم (تجدید سازمان ، انح ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد اصلاحات قوای پولیس شماره: (۴) تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|KNF3000|رساله | بیشتر...

12 شماره. "بمنظور تأمین امنیت داخلی در کشور و اجرای وظایف مؤثر و قانونمند پولیس، اصلاحات در تشکیلات و نحوۀ وظایف امنیتی ارگانهای پولیس منظور است."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3000_fay48_1382_n806_dari_title5.pdf ...

تعدیل مواد (۱۸،۱ و ۶۸) قانون ثبت احوال نفوس /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-15 | 1359|74|ت|KNF2430|رساله | بیشتر...

"این قانون بر اساس اهداف والای انقلاب ثور و بمنظور ثبت احوال نفوس وضع میگردد."—از روی متن. acku_risalah_knf2430_tay74_1359_n452_dari_title4.pdf ...

قانون اصول عمدهٔ تشکیل و وظایف وزارت های جمهوری دموکراتیك افغانستان : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-31 | 1359|29|ق|K3363|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و قانون اصول عمده تشکیل و وظایف وزارت های جمهوری دموکراتیك افغانستان را بداخل سه فصل و بیست و نه ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسه ...

اساسنامۀ مرکز کمپیوتر افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۱۱ تاریخ ۱۲-۱-۱۳۷۰ درمورد اساسنامه مرکزکمپیوترافغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-30 | 1370|52|ا|LB1044.868 A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم امورمالی وحسابی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_lb1044_868_a34_alif52_1370_n745_dari_title3. ...

تصویب شورای انقلابی مبنی بر الغای د افغانستان د تیلو ملی موسسه از حالت تصدی و ادخال آن بحیث یك ارگان حکومتی در کدر تشکیل وزارت معادن و صنایع با لغو قانون موسسه مذکور : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-31 | 1359|69|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و الغای د افغانستان د تیلو ملی موسسه را از حالت تصدی و ادخال آنرا بحیث یك ارگان حکومتی در کدر تشکیل وزارت معادن و صنایع بالغو قانون د افغانستان د تیلو ملی ...