صفحه/نتیجه

حکم امارت اسلامی افغانستان تاریخ ۱۰/۹/۱۳۷۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-01-15 | 1376|88|ح|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_hay88_1376_n784_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان، در بارۀ ایزاد عبارت بلند رتبه در فرمان شماره (۱۹۳) مؤرخ ۲۵-۱۲-۱۳۸۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay48_1381_n802_dari_title5.pdf ...

فرمان رئیس دولت نتقالی اسلامی افغانستان در مورد ادغام و تعیین سرنوشت مؤسسات تحصیلات عالی بیرون مرزی بداخل کشور شماره: (۱۸۶) تاریخ: ۱۵/۱۰/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-12-22 | 1381|48|ف|KNF3147|رساله | بیشتر...

"بنابر تقاضای عده ای از مؤسسات تحصیلات عالی بیرون مرزی مبنی بر ادغام آنان در مؤسسات تحصیلات عالی داخل کشور و تعیین سرنوشت آنها مراتب آتی منظور می گردد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3147_fay48_1381_n805_dari_title5.pdf ...

مصوبه هیأت مختلط مجلسین شورای ملی در رابطه به ضمیمه شماره اول وتعدیل وایزاد مواد ۵۸-۶۶-۶۸- و۷۱ قانون امورذاتی افسران قوای مسلح ج.ا : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره- ۱۶۴۰ تاریخ- ۲۳/۱۱/۶۹ درباره توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|68|م|KNF1364|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم فقره دوم ماده هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی ج.ا دررابطه به ضمیمه شماره اول وتعدیل وایزاد مواد (۵۸،۶۶،۶۸ و۷۱) قانون امورذاتی افسران قوای مسلح ج.ا را که درجلسه مورخ ۲/۷/۶۹ ولسی جرگه وجلسه مورخ ۱۳/۹/۶۹ کمیســــــــ ...