صفحه/نتیجه

مقرره اداره مرکزی جلب و انسجام مساعدت کشور های متحابه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-15 | 1374|74|م|HV555.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hv555_a3_meem74_1374_n780_dari_title3.pdf ...

قانون احصائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۲/۶/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-08-30 | 1363|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده 1-4، فصل دوم (وظایف و صلاحیت های اداره مرکزی احصائیه) ماده 5-14، فصل سوم (صلاحیت ها و مکلفیت های وزارت ها ، و ادارات و مؤسسات) ماده 15-21، فصل چهارم (احکام نهایی) ماده 22-27. acku_risalah_knf13_qaaf29_1363_n57 ...

مقرره وظایف و صلاحیت هاي دعوت و ارشاد ادارات دولتي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|74|م|KNF1370|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت هاي مسؤول اداره دعوت و ارشاد-- فصل سوم وظایف اعضاي مسلکي-- فصل چهارم وظایف مامورین اداري-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مجلس عالي وزراء تعدیل مجدد جزء (۱) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه منتشره جر ...

قانون حقوق و امتیازات اعضای کدر علمی پوهنتونها، اکادمی ها و پوهنځی های قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره: ۳۱۴ تاریخ: ۳/۹/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-15 | 1366 |29|ق|K3762.A35|رساله | بیشتر...

3 ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و 10 ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_k3762_a35_qaaf29_1366_n656_dari_title4.pdf ...