صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره وضع مدال فدا کاری27/ 2 /1361 /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|42|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5588_a34_fay42_1361_n521_dari_title3.pdf ...

حکم ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان شماره (۸۳۷) تاریخ ۵-۳-۱۳۷۳ در مورد تثبیت رتبۀ کارمندان دولت از طریق کمیسیون های مربوط در ارگانهای دولتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|88|ح|HD 6971.8|رساله | بیشتر...

"جهت رعایت عدالت در امر تقدیر و تثبیت رتبۀ کارمندان دولت مراتب اتی منظور است"-- از روی متن فرمان. ۵ شماره. acku_risalah_hd6971_8_hay88_1373_n771_dari_title1.pdf ...

مقرره توحید و انسجام تشخیص مریضان قابل علاج در خارج کشور : مصوبه شورای وزیران ج، ا شماره ۴۵۴ تاریخ ۲۳-۱۰-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1371-01-17 | 1371|74|م|RA541.A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج، ا تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و مکلفیت ادارات مربوط-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_ra541_a3_meem74_1371_n765_dari_title6.pdf ...

مقرره تنظیم فعالیت های اداره امور معلولین و بازمانده گان شهدا : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۳۷) تاریخ ۹-۲-۱۳۷۰ در مورد مقرره تنظیم فعالیت های اداره امور معلولین و بازماند گان شهدا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-15 | 1370|74|م|HV1568|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv1568_meem74_1370_n759_dari_title1.pdf ...

مقرره کادر علمي مرکز ساینس /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-06-31 | 1374|74|م|Q180.55.A34|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومي-- فصل دوم اعضاي کادر علمي مرکز ساینس-- فصل سوم پذیرش و تقرر در کادر علمي-- فصل چهارم ترفیع علمي-- فصل پنجم احکام نهایي. acku_risalah_q180_55_a34_meem74_1374_n779_dari_title3.pdf ...