صفحه/نتیجه

مقرره در مورد گروه های مدافعین : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-11-15 | 1361|74|م|K3278|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (3650) درجلسه تاریخی 15/9/1361 مراتب آتی را تصویب:"—از روی متن مصوبه. شامل 5 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف گروه های مدافعین انقلاب، فصل سوم: تشکیل وترتیب فعالیت گروه های مدافعین انقلاب، فصل چهارم: ت ...

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۴ تاریخ ۲۹-۵-۱۳۶۹ در مورد احیای مجدد ولایت پکتیکا، ارتقای لوی ولسوالی های کاپیسا و خوست به ولایت و تعدیل لوی ولسوالیهای شیندند و شینوار به والسوالی درجه اول : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۳۴ تاریخ ۵-۶-۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|482|ف|JS7441.A3|رساله | بیشتر...

۴ شماره. "مطابق به حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۴) مورخ ۲۹/۵/۱۳۶۹ شورای وزیران درباره احیای مجدد ولایت پکتیکا، ارتقای لوی ولسوالی های کاپیسا و خوست به ولایت و تعدیل لوی ولسوالی های شیندند و شینوار به والسوالی های د ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۹۴) تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۱ درمورد تعویض کلمه څارندوی به پولیس وژاندارم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-16 | 1372|48|ف|HV8242.6.A3|رساله | بیشتر...

" بنابر اشنائی طولانی مردم مسلمان کشور ما به کلمه پولیس وژاندارم،معمول بودن آن در اکثریت ازکشورهای جهان بالاثر پیشنهاد شماره (۴۵۰) مورخ ۲۹/۷/۷۱ وزارت امور داخله دولت اسلامی افغانستان تعویض کلمه څارندوی به پولیس وژاندارم منظور است"-- از روی متن ف ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۶۷(تاریخ ۱۳۶۵/۳/۲۵ درمورد اتخاذ تدابیر اضافی جهت تقویت قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان در شرایط کنونی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-31 | 1365|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور دموکراتیزه ساختن بعدی اجراآت جزای عسکری و تکمیل فعالیت قضایی محاکم قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (44) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از ر ...

مقرره ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۴۹) تاریخ ۳۰-۲-۱۳۶۵ در مورد مقرره ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-31 | 1365 |74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)، فصل دوم (تشکیل)، فصل سوم (وظایف و صلاحیت ها)، فصل چهارم (احکام نهایی). acku_risalah_knf2720_meem74_1365_n616_dari_title6.pdf ...

ضمیمه شماره (۱) مقررۀ اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-11-15 | 1361|89|ض|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (3648) درجلسه تاریخی 15/9/1361 با ملاحظه ورقه عرض شماره (2492) مورخ 3/9/61 وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی شورای وزیران ج ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت امورداخله : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-11-30 | 1361|79|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (3649) درجلسه تاریخی 15/9/1361 باملاحظه ورقه عرض نمبر (2572) مورخ 10/9/61 وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 4 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف وصلاحیت ها، فصل سوم: تشکیل و تنظیم فع ...

طرح تعدیل ماده نزدهم فرمان شماره (۳۲۱) مورخ ۱۵-۱۲-۱۳۶۵ هیأت رئیسه شورای انقلابی وقت در امور استرداد اموال عودت کننده گان منتشره شماره (۶۳۲) مورخ ۲۹-۱-۱۳۶۶ جریده رسمی : فرمان تقنینی شورای وزیران ج.ا شماره (۸۲) تاریخ ۲۸-۱۱-۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۳۹۹) تاریخ ۵-۱۲-۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1371-01-17 | 1371|43|ط|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۸۲) مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۰ شورای وزیران که در مورد تعدیل ماده (۱۹) فرمان شماره (۳۲۱) مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۶۵ هیات رئیسه شورای انقلابی وقت، وضع گردیده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. ack ...