صفحه/نتیجه

قانون مراسم تعزیت داری : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۱۵۱) تاریخ ۱۱/۹/۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۵) تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-02-15 | 1394|84|ق|KNF469|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تکفین، تجهیز و تدفین میت-- فصل سوم مکلفیت های ادارات دولتی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf469_qaaf84_1394_n1172_dari_title1.pdf ...

مقررۀ تنظیم فعالیت بورد حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی رایت) : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۱/۶/۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۴۷۳) تاریخ ۱۴/۸/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-08 | 1396|52|الف|Z285.35.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل، وظایف و صلاحیت های بورد– فصل سوم رسیدگی به شکایات– فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_z285_35_a3_alif52_1396_n1274_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ انجمن عالی تنظیم امور اماکن متبرکه : فرمان نمبر ۳۹۹ مورخ ۱۴ ثور ۱۳۴۹ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-02-14 | 1349|48|ف|DS353|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds353_fay48_1349_n156_dari_title1.pdf ...

حکم شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان در بارۀ امحای عکس های ذی الروح از اسناد /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|85|ح|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_hay85_1420_n788_dari_title70.pdf ...

حکم شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان در بارۀ اصلاح بیرق و سرلوحه ها شماره: ۴۴۳۴ تاریخ: ۲۶/۱۱/۱۴۱۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|85|ح|CR115.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cr115_a34_hay85_1420_n788_dari_title79.pdf ...

حکم شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان در بارۀ بر سربستن دستار شماره: ۴۴۹۴ تاریخ: ۳۰/۱۱/۱۴۱۹ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|85|ح|BP190.5.C6|رساله | بیشتر...

acku_risalah_bp190_5_c6_hay85_1420_n788_dari_title81.pdf ...