صفحه/نتیجه

پروگرام همکاری فرهنگی وعلمی بین دولت پادشاهی افغانستان و اتحاد جماهیر اشتراکیۀ شوروی برای سال ۱۳۴۳-۱۳۴۴-۱۹۶۵ع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-26 | 1344|49|پ|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول درساحۀ علوم تحصیلات عالی و تعلیم وتربیه اتحاد شوروی دعوت میکند و افغانستان میفرستد-- فصل دوم در ساحۀ فرهنگ وهنر اتحاد شوروی دعوت میکند افغانستان میفرستد-- فصل سوم در ساحۀ امور صحیه اتحاد شوروی دعوت میکند افغانستان میفرستد-- فصل ...

پروتوکول دربارۀ مذاکرات راجع به پروگرام همکاری فرهنگی وعلمی بین دولت پارشاهی افغانستان واتحاد جماهیر اشتراکیۀ شوروی/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-26 | 1344|492|پ|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

شامل ۸ شماره میباشد. acku_risalah_ds357_6_s65_pay492_1344_n31_dari_title2.pdf ...

مقررۀ تنظیم امور حجاج، معتمرین و زائرین : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شمارۀ حکم (۴۲۲۸) تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-01-05 | 1396|74|م|KBP184.7|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حج، عمره و زیارات-- فصل سوم وظایف و مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_kbp184_7_meem74_1396_n1253_dari_title1.pdf ...

قانون اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۴) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۲: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۵۴) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-12 | 1396|22|ق|LB2391.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم ترکیب اکادمی علوم-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_lb2391_a3_qaaf22_1396_n1257_dari_title3.pdf ...

توصیه عالیقدر امیرالمؤمنین در بارۀ بستن دستار به طریقۀ مسنونه : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|97|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"از قرنها بدینسو رسم و رواج طلباء و علماء طور بوده که لباس، اخلاق و افعال ایشان صورتاً و سیرتاً بر شریعت نبوی (ص) برابر بوده حتی اینکه فساق و فجار وقت کدام لباس را رواج می نمودند ایشان از آن جتناب می ورزیدند. مگر متأسفانه همین اکنون بعضی از طلباء و ع ...

فرمان مؤرخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ عالیقدر امیرالمؤمنین در بارۀ نه تراشیدن و کوتاه کردن ریش به تمام مسؤلین ملکی و نظامی ادارات امارت اسلامی! : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|49|ف|BP190.5.H3|رساله | بیشتر...

"شما به کلیه منسوبین (مامورین، اجیران وافسران) هدایت بدهید که از تراشیدن و کوتا کردن ریش طور جدی اجتناب نمایند و ریش خود را مطابق شریعت غری محمدی (ص) بگذارند"-- از روی متن. acku_risalah_bp190_5_h3_fay49_1420_n788_dari_title28.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تراشیدن و کوتاه ننمودن ریش شماره ۳۴۰۹ مؤرخ ۴/۱۰/۱۳۷۵ به تمام والی صاحبان و ولسوال صاحبان محترم! : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|42|ف|BP190.5.H3|رساله | بیشتر...

"از آنجائیکه در افغانستان گناه کبیره آشکار ریش تراشیدن و ریش قطع کردن صورت می گیرد در حالیکه ما اختیار کامل داریم، فتوای فتاوای عالمگیری است که هر کسیکه اختیار دارد دفع منکر بالایش واجب میگردد"-- از روی متن. acku_risalah_bp190_5_h3_fay42_1420_n7 ...