صفحه/نتیجه

توصیۀ عالیقدر امیرالمؤمنین در بارۀ بستن دستار به طریقه مسنونه! به مسئولین و منسوبین تمام ادارات ملکی و نظامی! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|99|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

"از قرنها بدینسو رسم و رواج طلباء و علماء طوری بوده که لباس، اخلاق و افعال ایشان صورتاً و سیرتاً بر شریعت نبوی (ص) برابر بوده حتی اینکه فساق و فجار وقت کدام لباس را رواج می نمودند، ایشان از آن اجتناب می ورزیدند، مگر متأسفانه همین اکنون بعضی از طلباء ...

مقررهٔ تدویر نمایشگاه آثارتاریخی- فرهنگی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقرره تدویر نمایشگاه آثار تاریخی- فرهنگی شماره (۳۴) تاریخ ۲۶/۹/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-10-25 | 1384|72|م|DS353|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدویرنمایشگاه آثارواشیای تاریخی- فرهنگی ملی وخصوصی درداخل کشور-- فصل سوم تدویرنمایشگاه آثارواشیای تاریخی- فرهنگی ملی درخارج کشور-- فصل چهارم تدویرنمایشگاه های آثارواشیای تاریخی- فرهنگی خارجی درافغانستان-- ف ...

مقرره لقب کارمند شایسته فرهنگ جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دمورکراتیک افغانستان شهر کابل شماره: ۵۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-15 | 1366|78|م|CR4250.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط دریافت لقب-- فصل سوم امتیازات مادی و معنوی-- فصل چهارم احکام نهایی. ۵ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۱۰ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. acku_risalah_cr4250_a34_meem78_1366_n646_dari_ ...

مقررۀ اوراق (آرشیف) ادارات امارتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ اوراق (آرشیف) ادارات امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|749a|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظائف-- فصل سوم تحویل خانه ها و مخازن اوراق (آرشیف)-- فصل چهارم امحای اوراق-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem749a_1422_n797_dari_title17.pdf ...

توصیهٔ عالیقدر امیرالمؤمنین به مسئولین امارتی و طلباء، در مورد بهتان نه بستن و غیبت نکردن علیه یکدیگر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1422|96|ت|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_tay96_1422_n797_dari_title28.pdf ...

اساسنامۀ افغان ننداری : فرمان شماره (۳۸۸) مورخ هفدهم جوزا سال ۱۳۵۴ مقام صدارت عظمی: ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-05-30 | 1354|529|الف|PN2960.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات و وظایف، فصل چهارم: انحلال و تصفیه مؤسسه، فصل پنجم: مواد متفرقه. "تصحیح: در صفحه (۱۲) سطر پانزده جمله (بداخل شانزده ماده) (بداخل پانزده ماده) خوانده شود. همچنان در صفحه (۱۶) ما ...

اساسنامۀ مؤسسه طبع و تورید کتب بیهقی : محترم وزیرعدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-08-15 | 1357|52|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (عنوان وهدف)ماده ۱-۲-- فصل دوم (سرمایه)ماده ۳-۶-- فصل سوم (تشکیلات) ماده ۷-۱۲-- فصل چهارم (انحلال وتصفیه) ماده۱۳-۱۵-- فصل پنجم (مواد متفرقه) ماده ۱۶-۱۹. "مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۱۶۷) درجلسۀ (۲۲) تاریخی ۱۳۵۷/۷/۲۲ باملاح ...