صفحه/نتیجه

فرمان مؤرخ ۱۲/۹/۱۳۷۴ هـ.ق عالیقدر امیرالمؤمنین در بارۀ نه تراشیدن و کوتاه نه کردن ریش به تمام مسئولین ملکی و نظامی ادارات امارت اسلامی! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|49|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"شما به کُلیه منسوبین (مامورین، اجیران و افسران) هدایت بدهید که از تراشیدن و کوتاه کردن ریش طور جدی اجتناب نمایند و ریش خود را مطابق شریعت غرای محمدی (ص) بگذارند"-- از روی متن. acku_risalah_ds357_5_fay49_1422_n799_dari_title10.pdf ...

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ عدم استعمال الفاظ رکیک به مخالفین از طریق مخابره، در خطوط مقدم جبهه تاریخ ۲۹/۲/۱۳۷۵ هـ.ش به طالبان کرام و تمام برادارن مسئولین محترم! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|96|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"محترمین! طوریکه به شما معلوم است، این تحریک صرف و صرف بخاطر رفع و دفع مفاسد و غرض نفاذ و تطبیق شریعت اسلامی بالای تمام اقشار این ملت اسلامی از جانب طالبان کرام مخلص و بادرد، به میان آمده است به همین جهت الله تعالی (ج) این توفیق را برایشان داده و فتو ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ نه تراشیدن و کوتاه ننمودن ریش شماره (۳۴۰۹) تاریخ ۴/۱۰/۱۳۷۵ هـ.ش به تمام والی صاحبان و ولسوال صاحبان محترم! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|482a|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"از آنجائیکه در افغانستان ګناه کبیره آشکار ریش تراشیدن و ریش قطع کردن صورت می ګیرد در حالیکه ما اختیار کامل داریم، فتوای فتاوای عالمګیری است که هر کسیکه اختیار دارددفع منکر بالایش واجب میګردد، بدین لحاظ آرزو مندیم هر والسوال در والسوالی خویش و والی د ...

پيغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ عدم مصرف در مهمانی ها شماره ۲۴ تاریخ ۲۶/۲/۱۳۷۴ هـ.ش به وزارت امربالمعروف و نهی عن المنکر! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|972|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

"شما از طریق خویش این پیغام ما را برای مسئولین ادارات ملکی و نظامی امارت اسلامی ابلاغ نمائید: در امارت اسلامی مهمانی های پر مصرف و بی جا صورت میګیرد که این اسراف است و شرعاً جواز ندارد"-- از روی متن. acku_risalah_ds357_5_pay972_1422_n799_dari_ti ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد ادای نماز با جماعت شماره ۹۹۱ تاریخ ۱۰/۱/۱۴۱۹ هـ.ق به مسئولین ادارات ملکی و نظامی! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|42|ف|BL632|رساله | بیشتر...

"طوری اطلاع است که افراد و مجاهدین شما اکثراً در ادای نماز سستی می نمایند یا از ایشان قضاء و یا هم بی جماعت اداء می نمایند"-- از روی متن. acku_risalah_bl632_fay42_1422_n799_dari_title18.pdf ...

حکم شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان در بارۀ بر سربستن دستار شماره (۴۴۹۴)تاریخ۳۰/۱۱/۱۴۱۹ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|59|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

: "تمام این قربانی های که در افغانستان داده شده است مقصد و هدف از آن صرف رضای الله (ج) و نفاذ نظام شرعی در این خاک است وبس. مگر طوریکه دیده میشود اکنون هم در اکثر ادارات اصول شرعی رعایت نه گردیده و دستار که سنت مبارک پیغمبر و از جملۀشعائر اسلامی میباش ...

پیغام امیرالمؤمنین در بارۀنماز /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|98|پ|BL632|رساله | بیشتر...

"مسرورم که به هموطنان گرامیو مجاهد خویش، در مورد اینطور یک فریضۀ مهم امر مینمایم که در بین کافر و مسلمان فرق کننده بوده و اینطور یک فریضۀ است که نبی علیه اصلوة و السلام در مورد آن به امت هوشدار میدهد که (الصلاة عماد الدین من اقامها فقد اقام الدین و م ...

فرمان امیرالمؤمنین در بارۀ نماز به تمام والیان، ولسوالان، مسئولین امربالمعروف و اطلاعات و کلتور امارت اسلامی! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|94|ف|BL632|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_bl632_fay94_1422_n799_dari_title24.pdf ...