صفحه/نتیجه

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان، در بارۀ جلوگیری از سرودن کست های ساز و سرود در وسائط نقلیۀ امارتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|88|ح|ML3880|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ml3880_hay88_1422_n799_dari_title29.pdf ...

قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-30 | 1359|29|ق|DS353|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد، فصل اول(احکام عمومی) ماده۱-۱۲، فصل دوم(آثار تاریخی و فرهنگی غیر منقول)ماده ۱۳-۲۲، فصل سوم(آثار تاریخی و فرهنگی منقول)ماده ۲۳-۳۲، فصل چهارم(کاوش های باستانشناسی)ماده۳۳-۵۳، فصل پنجم(موزیم ها)ماده۵۴-۵۸، فصل ششم(تجارت آثار تاریخی و فرهنگی)م ...

اساسنامۀ افغان ننداری : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-10 | 1352|99|ب|K3778|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام-- فصل دوم: سرمایه-- فصل سوم: تشکیلات و وظایف-- فصل چهارم: انحلال و نقطه-- فصل پنجم: مواد متفرق. acku_risalah_k3778_bay99_1352_n235_dari_title1.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل مورخ ۴/ ۸/ ۱۳۶۵ ۱۹۶ در باره حقوق و آزادی های عنعنوی قبایل جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-10 | 1365|48|ف|DS354.5|رساله | بیشتر...

"بمنظور تحقق موثر فیصله های لویه جرگه عالی قبایل و بتاسی از اعلامیه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۲۲ عقرب ۱۳۶۴ و اسناد پلینوم شانزدهم، بیستم و پلینوم فوق العاده ماه جدی ۱۳۶۵ کمیته مرکزیج. د. خ. ا"-- از روی متن فرمان. acku_risalah ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت شئون اسلامی واوقاف : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۶۷) تاریخ ۲۰-۸-۱۳۶۵ درمورد مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت شئون اسلامی واوقاف

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|74|م|KBP184.7|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل وتنظیم وظایف-- فصل چهارم شورای مشورتی اسلامی-- فصل پنجم هیئات مشورتی وزارت شئون اسلامی واوقاف-- فصل ششم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینمای ...

مقررۀ تنظیم امور ادارۀ دعوت و ارشاد ادارات امارتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀتنظیم امور ادارۀدعوت و ارشاد ادارات امارتی شماره (۱۵)تاریخ ۱۲/۴/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|28|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف مسئولین ادارۀدعوت و ارشاد-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem28_1422_n799_dari_title3.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستاندر بارۀ عدم مداخله در تعیین ملا امامان مساجد و مساجد جامع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|88|ح|BL632|رساله | بیشتر...

"طوریکه دیده میشود در بعضی جاها در عزل و نصب ملا امامان و خطبای مساجد و مساجد جامعم مداخلات بی جا صورت می گیرد، بخاطر جلوگیری از این عمل، تمام مسئولین امارتی کشور هدایت داده میشود که در عزل و نصب ملا امامان و خطباء مداخله نه نمایند. مردم و ملا امامان ...