صفحه/نتیجه

مقررهٔ حق الزحمۀ خدمات وسائل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ مقررهٔ حق الزحمۀ خدمات وسائل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در افغانستان: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۵۸۲) تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-02 | 1382|74|م|K1781|رساله | بیشتر...

شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق الزحمۀ-- فصل سوم احکام نهائی. "مقررهٔ حق الزحمۀ خدمات وسائل ارتباط جمعی و فعالیت های هنری در افغانستان که بداخل (۳) فصل و (۹۵) ماده از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و از جانب ما به اساس فرمان شماره (۸۰) م ...

قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون حفظ آثار تاریخی و فرهنگی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ: ۲۶/۲/۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۳۳۶۷) تاریخ: ۲۶/۲/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-02-31 | 1383|29|ق|DS353|رساله | بیشتر...

شامل 9 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم آثار تاریخی و فرهنگی غیر منقول-- فصل سوم آثار تاریخی و فرهنگی منقول-- فصل چهارم کاوشهای باستانشناسی-- فصل پنجم موزیمها-- فصل ششم تجارت شبه آثار تاریخی و فرهنگی-- فصل هفتم صدور و ورود آثار تاریخی و فرهنگی-- فص ...

مقررات فلم برداران داخلی و خارجی در افغانستان : فرمان شماره (۳۵۰) مورخ ۱۳۵۲/۷/۲۲ صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-22 | 1352|74|م|K3786|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره ۱۴۸ در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۲/۷/۳با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۲/۷/۳ وزارت اطلاعات و کلتور راجع به مقررات امور مربوط بوزارت موصوف مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن فرمان. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: مؤلد ...

مقررات تورید و توزیع فلم های خارجی : فرمان شماره (۳۵۰) مورخ ۱۳۵۲/۷/۲۲ صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-22 | 1352|744|م|K3786|رساله | بیشتر...

"موسسه افغان فلم مرجع ارتباط بین اشخاص داخلی و خارجی در امور تهیه- تولید- تورید و توزیع فلم های سینمائی در افغانستان می باشد این موسسه فلمهای سینمائی خارجی را خودش وارد و مطابق این مقرره بدسترس سینماها میگذارد."—از روی متن. acku_risalah_k3786_me ...

مقررات تدویر تیاتر، سرکس و کنسرت ها : فرمان شماره (۳۵۰) مورخ ۱۳۵۲/۷/۲۲ صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-22 | 1352|74|م|K3778|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۱۴۸ در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۲/۷/۳با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۲/۷/۳ وزارت اطلاعات و کلتور راجع به مقررات امور مربوط بوزارت موصوف مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن. acku_risalah_k3778_meem74_1352_n254_dari_title3.pdf ...

مقررات تدویر موسسات طباعتی، تنویری و هنری : فرمان شماره (۳۵۰) مورخ ۱۳۵۲/۷/۲۲ صدارت عظمی: ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-07-22 | 1352|74|م|K4285|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره ۱۳۸ در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۲/۷/۳با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱۳۵۲/۷/۳ وزارت اطلاعات و کلتور راجع به مقررات امور مربوط بوزارت موصوف مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: مطبوعات و مطابع، فصل دوم: موسسات ...

مقررۀ جوایز هنری و ادبی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-07-30 | 1360|74|م|K3778|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۳۰۶۰) در جلسۀ تاریخی ۸/۶/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۹۷۲) مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: ارزیابی آثار، فصل سوم: جوایز، فصل ...

مقررۀ تورید فلم و مراقبت سینماها : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|74|م|LB1043.8|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تورید و توزیع فلمهای هنری-- فصل سوم مراقبت سینماها. "شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۲۷۲۹) در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۹/۱۱/۲۷ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۹۶۴) مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۱۹ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود" ...

مقرره جوایز ادبی وهنری : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکرایتک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-12-29 | 1361|74|م|PN150|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۳۷۱۱) درجلسۀ تاریخی ۱۸/۱۱/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۰۷) مورخ ۷/۱۱/۱۳۶۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده ۱-۷، فصل دوم (ارزیاب ...