صفحه/نتیجه

مقررۀ موزیم های خصوصی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان درمورد انفاذ مقررۀ شماره (۳۹) تاریخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۴: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد مقررۀ موزیم های خصوصی شماره (۱۰۵) تاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-01-30 | 1395|78|م|DS353|رساله | بیشتر...

: شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تأسیس موزیم-- فصل سوم نمایش آثار-- فصل چهارم احکام نهائی acku_risalah_ds353_meem78_1395_n1210_dari_title5.pdf ...

اساسنامۀ کمیسیون ملی یونسکو درافغانستان : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اساسنامۀ کمیسیون ملی یونسکو در افغانستان شماره (۳) تاریخ ۲۶/ ۲/ ۱۳۹۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹۴۴) تاریخ ۲۱/ ۳/ ۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-05-11 | 1385|58|ا|DS353|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف کمیسیون-- فصل سوم احکام نهایی " اساسنامۀ کمیسیون ملی یونسکو در افغانستان را که درمصوبه شماره (۳) مورخ ۱۱/ ۲/ ۱۳۹۵ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان در (۳) فصل و (۱۹) ماده تصویب گردیده است، ت ...

مقرره کمیته دولتی تربیت بدنی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵) تاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-31 | 1366 |47|م|GV133.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_gv133_a3_meem47_1366_n636_dari_title2.pdf ...

مقررۀ اوراق (آرشیف) ادارات امارتی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-07-11 | 1420|72|م|CD981|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل و وظایف—فصل سوم تحویلخانه ها و مخازن اوراق—فصل چهارم امحای اوراق--فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_cd981_meem72_1420_n786_dari_title4.pdf ...

قانون اکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تصویب قانون اکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۸ قوس ۱۳۶۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-11-30 | 1360|29|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم ترکیب اکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان-- فصل سوم تنظیم فعالیت ارگانهای رهبری و تشکیل اکادمی علوم جمهوری دموکراتیک افغانستان--فصل چهارم احکام متفرقه. مطابق به ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانست ...

مقرره حج، عمره و زیارت کربلا : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-15 | 1361|74|م|KBP184.7|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم حج--فصل سوم شرایط استحقاق--فصل چهارم عمره و زیارت کربلا--فصل پنجم وظایف و مکلفیت های ریاست عمومی شئون اسلامی--فصل ششم شرایط و مکلفیت هیئات اداری--فصل هفتم وظایف و مکلفیت های وزارت صحت عامه--فصل هشتم وظایف و م ...

فرمان نمبر ۴۸۱ مؤرخه ۳/۵/۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی : مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره ۵۷۵ در جلسۀ تاریخی ۱/۵/۵۳ با ملاحظه ورقه عرض مؤرخ ۱/۵/۱۳۵۳ وزارت اطلاعات و کلتور راجع به کمیشن فلم برداران مؤسسات دولتی خارجی مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-07-30 | 1353|48|ف|TR139|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۵۷۵) در جلسۀ تاریخی ۱-۵-۵۳ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۱-۵-۱۳۵۳وزارت اطلاعات و کلتور راجع به کمیشن فلم برداران مؤسسات دولتی خارجی مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_tr139_fay48_1353_n284_dari_title ...

کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حمایت از اموال فرهنگی در خلال منازعات مسلحانه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷۰) تاریخ ۱۹-۵-۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-12-16 | 1394|99|ک|DS353|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرۀ (۱۶) مادۀ (۶۴) قانون اساسی افغانستان کنوانسیون لاهه ۱۹۵۴ برای حمایت از اموال فرهنگی در خلال منازعات مسلحانه که بر اساس مصوبات شماره (۱۳۱) مؤرخ ۲۸/۳/۱۳۹۳ ولسی جرگه و شماره (۱۲۹) مؤرخ ۲۹/۴/۱۳۹۳ مشرانو جرگه شورای ملی به داخل یک مقدم ...