صفحه/نتیجه

مقرره انتخابات در اکادمی علوم جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۳ تاریخ ۷/۸/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-15 | 1369|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط کاندیدان و رای دهنده گان-- فصل سوم تدویر انتخابات-- فصل چهارم کمیسیونها-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem74_1369_n736_dari_title1.pdf ...

مقرره حق الزحمه فعالیت های علمی، تحقیقی و نشراتی اکادمی علوم ج،ا. و مؤسسات تحصیلات عالی ملکی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۳ تاریخ ۷/۸/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-15 | 1369|744|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارزیابی و طبع آثار-- فصل سوم شرایط و طرز پرداخت حق الزحمه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem744_1369_n736_dari_title2.pdf ...

مقرره تحقیقات علمی در مؤسسات علمی- تحقیقی جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۳ تاریخ ۷/۸/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-15 | 1369|74|م|Q180.A5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پلانگذاری تحقیقات علمی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم نشر نتایج تحقیقات علمی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_q180_a5_a34_meem74_1369_n736_dari_title3.pdf ...

مقرره وظایف و صلاحیت هاي دعوت و ارشاد ادارات دولتي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|74|م|KNF1370|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت هاي مسؤول اداره دعوت و ارشاد-- فصل سوم وظایف اعضاي مسلکي-- فصل چهارم وظایف مامورین اداري-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مجلس عالي وزراء تعدیل مجدد جزء (۱) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه منتشره جر ...

قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۱۸۸) تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۸۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-12-22 | 1381|29|ق|K3256|رساله | بیشتر...

"قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات که از طرف مجلس عالی وزراء بداخل (۳) فصل و (۲۹) مادۀ تصویب و از جانب ما منظور گردیده است، به شما ارسال شد، تا به نشر آن در جریدۀ رسمی اقدام نمائید."—از روی متن. شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مک ...

مقرره حقوق ، امتیازات ووجایب اعضای مسلکی آرشیف ملی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱/۳/۱۳۶۳: یاد داشت شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ۱/۳/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-06-31 | 1363 |74|م|CD965.R8|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۴، فصل دوم (شرایط شمول) ماده ۵-۷، فصل سوم (ترفیع اعضای مسلکی) ماده ۸-۹، فصل چهارم (حقوق و امتیازات اعضای مسلکی) ماده ۱۰-۱۷، فصل پنجم (احکام نهایی) ماده ۱۸-۲۱. acku_rislaha_cd965_r8_meem74_n566_dari_title1.pd ...

مقررهٔ جوایز فرهنگی و هنری : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارهٔ انفاذ مقررهٔ جوایز فرهنگی و هنری شماره (۷۹) تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۵۸۰) تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-02 | 1382|74|م|K3778|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارزیابی آثار-- فصل سوم جوایز-- فصل چهارم احکام متفرقه. "مقررهٔ جوایز فرهنگی و هنری که به داخل (۴) فصل و (۲۳) ماده از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و از جانب ما به اساس فرمان شماره (۷۹) مؤرخ ۱۸/۸/۱۳۸۲ منظور گ ...