صفحه/نتیجه

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ تأسیس کمیسیون مؤقت تنظیم انتخابات شماره: (۳۹(تاریخ:۶/۵/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-06-31 | 1382|482|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2050_fay482_1382_n811_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ تأسیس دفتر مشترک تنظیم انتخابات شماره: (۴۰)تاریخ:۶/۵/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-06-31 | 1382|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2220_fay48_1382_n811_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستاندر بارۀ ثبت نام رأی دهندگان برای انتخابات سال ۱۳۸۳ شماره (۸۶) تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|482a|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل: احکام عمومی-- ادارۀ رهبری پروسۀثبت نام-- ثبت نام رأی دهندگان-- نظارت کنندگان و مبصرین-- لست های ابتدائی و نهاییرأی دهندگان-- احکام متفرقه. "موافقتنامه های بن به برگزاری انتخابات آزاد در سال ۱۳۸۳ تأکید مینماید. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه ها ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستاندر بارۀ اساسات برگزاری انتخابات در دورۀ انتقالی شماره (۱۱۰) تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|482b|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"با نظر داشت حکم مادۀ (۱۵۹) قانون اساسی در ارتباط با برگزاری انتخابات در دورۀ انتقالی، الی تصویب قانون انتخابات و ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات، مراتب آتی منظور است"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay482b_1382_n819_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر وضع نشان خورشید آزادی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-09-30 | 1360|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5569_fay48_1360_n497_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوریت دموکراتیک افغانستان شهر کابل تاریخ ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۶۲ پیرامون ضمیمه شماره چهارم قانون مکلفیت عمومی عسکری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-02-15 | 1363|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مطابق ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویبب می نماید:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مکلفیت عمومی عسکری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۲ (۲۰ جدی ...

فرمان شماره (۲۱۶۱) مورخ سی ام دلو سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-15 | 1356|48|ف|K884.A5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k884_a5_fay48_1356_n392_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره (۲۰۰۶) مورخ بیست نهم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-15 | 1356|48|ف|HF3770.6|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این فرمان در شماره ۲۱، شماره مسلسل ۲۸۸، ۱۶ قوس ۱۳۵۳. acku_risalah_hf3770_6_fay48_1356_n392_dari_title2.pdf ...