صفحه/نتیجه

فرمان رئیس دولت نتقالی اسلامی افغانستان در مورد ادغام و تعیین سرنوشت مؤسسات تحصیلات عالی بیرون مرزی بداخل کشور شماره: (۱۸۶) تاریخ: ۱۵/۱۰/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-12-22 | 1381|48|ف|KNF3147|رساله | بیشتر...

"بنابر تقاضای عده ای از مؤسسات تحصیلات عالی بیرون مرزی مبنی بر ادغام آنان در مؤسسات تحصیلات عالی داخل کشور و تعیین سرنوشت آنها مراتب آتی منظور می گردد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3147_fay48_1381_n805_dari_title5.pdf ...

مصوبه هیأت مختلط مجلسین شورای ملی در رابطه به ضمیمه شماره اول وتعدیل وایزاد مواد ۵۸-۶۶-۶۸- و۷۱ قانون امورذاتی افسران قوای مسلح ج.ا : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره- ۱۶۴۰ تاریخ- ۲۳/۱۱/۶۹ درباره توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-15 | 1370|68|م|KNF1364|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم فقره دوم ماده هشتادوپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی ج.ا دررابطه به ضمیمه شماره اول وتعدیل وایزاد مواد (۵۸،۶۶،۶۸ و۷۱) قانون امورذاتی افسران قوای مسلح ج.ا را که درجلسه مورخ ۲/۷/۶۹ ولسی جرگه وجلسه مورخ ۱۳/۹/۶۹ کمیســــــــ ...

حکم رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در رابطه به منع توزیع زمینهای دولتی خلاف ماستر پلان شهری: شماره: (۸۳۰(تاریخ: ۱۱/۲/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|88|ح|HD860.6.Z7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd860_6_z7_hay88_1381_n802_dari_title11.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد طرز نگهداری و تربیت اطفال تحت حجز در مراکز اصلاح و ترتیب اطفال و نوجوانان شماره: (۲) تاریخ: ۱۰/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|HV8532|رساله | بیشتر...

"به منظور تربیه سالم، اصلاح و تجدید تربیت اطفال و نوجوانان متخلف از قانون که تحت حجز قرار می ګیرند، مراتب ذیل را منظور میدارم:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hv8532_fay48_1382_n806_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در باره الحاق ادارات محابس و توقیف خانه های مرکز و ولایات کشور به وزارت عدلیه شماره (۳) تاریخ: ۱۰/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"بمنظور تحقق مؤثر فیصله های قطعی محاکم، تحکیم قانونیت، رعایت کنوانسیون های بین المللی در زمینه تأمین حقوق بشر، حقوق محکومین و متهمین و ایجاد نظم سالم در رژیم اداره و نگهداری محبوسین و متهمین، در مطابقت با ارزش های مندرج اسناد تقنینی و پرنسیپ های قبول ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد اصلاحات قوای پولیس شماره: (۴) تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|KNF3000|رساله | بیشتر...

12 شماره. "بمنظور تأمین امنیت داخلی در کشور و اجرای وظایف مؤثر و قانونمند پولیس، اصلاحات در تشکیلات و نحوۀ وظایف امنیتی ارگانهای پولیس منظور است."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3000_fay48_1382_n806_dari_title5.pdf ...