صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره وضع مدال صداقت 27 / 2 /1361 /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|482|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5588_a34_fay482_1361_n521_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره وضع مدال فدا کاری27/ 2 /1361 /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|42|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5588_a34_fay42_1361_n521_dari_title3.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره وضع نشان افتخاری 27/2/1361 /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-09-15 | 1361|49|ف|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_cj5588_a34_fay49_1361_n521_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۹۸ تاریخ ۱۳/۵/۱۳۷۳ دربارۀ جلوگیری از خرید و فروش اموال مروقه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|48|ف|HB2096.6.A3|رساله | بیشتر...

"در شرایط موجود بعضی از اهالی کابل بنابر ادامۀ جنگ و راکتباری محلات مسکونی، خانه ها و کاشانه های خویش را ترک گفته، قسماً مهاجر و قسماً در داخل بیجا شده اند. این امر زمینه را برای استفاده جویان و فرصت طلبان مهیا ساخته است که عناصر غیر مسئول خلاف احکام ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۸۲) تاریخ ۲-۷-۱۳۷۳ در مورد جلوگیری از تبدیل ساحات علفچر به زمین زراعتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|48|ف|QK938.M4|رساله | بیشتر...

"بمنظور استفادۀ سالم از ساحات علفچر در جهت تعلیف، تغذیه، تربیه و پرورش مواشی و ارتقای کمی و کیفی سطح تولیدات حیوانی که جزء اساسی اقتصاد ملی کشور را تشکیل میدهد مراتب اتی منظور است"-- از روی متن فرمان. ۴ شماره. acku_risalah_qk938_m4_fay48_1373_n7 ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۳۰۹) تاریخ ۵/۱۰/۱۳۷۳ در مورد عفو اجرت و تکت پولی تاکس های مشترکین وزارت مخابرات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-01-15 | 1374|48|ف|KNF3573|رساله | بیشتر...

"بملاحظه پیشنهادات شماره (۸۸۵) مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۳- و شماره (۲۵۷۵) مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۳ وزارت مخابرات و مصوبۀ شماره (۳۰۱) مورخ ۱/۸/۷۳ صدرات عظمی د، ا، ا مراتب اتی در مورد عفو اجرت و تکت پولی مشترکین تلکس های وزارت مخابرات اعتبار از تاریخ اول جوزای سال ۱۳۷۲- الی ...

فرمان ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان شماره: ۳۵۶ تاریخ: ۶/ ۱۱/ ۱۳۷۱ مبنی برمنع تملیک خود سرانه دارایی ها و ملکیت های عقاری اشخاص بدون مجوز قانونی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|42|ف|K720.5|رساله | بیشتر...

"در مطابقت با احکام غرای شریعت اسلامی وقوانین دولت اسلامی افغانستان با عطف توجه به اعلامیه جهانی حقوق بشر ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان فرمان ذیل را صادر مینماید:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_k720_5_fay42_1372_n767_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۷۷ تاریخ: ۱/ ۲/ ۱۳۷۲ در باره رفع تقاعد آنعده کارمندان ملکی و افسرانیکه قبل از ۸ ثور ۱۳۷۱ و بعد از آن متقاعد و حاضر به ادامه خدمت میباشند /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|42|ف|HQ1062|رساله | بیشتر...

3 شماره. "دولت اسلامی افغانستان بخاطر بزرگداشت از تجلیل اولین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کشور و به تاسی از اهداف وسیاست های انسانی و بشر دوستانه مراتب آتی را منظور میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_hq1062_fay42_1372_n767_dari_title5.pd ...