صفحه/نتیجه

رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد اداء عشرو زکوة از جانب مکلفین به مستحقین آن شماره (۸۴)تاریخ۱۹/۸/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-10-15 | 1382|99|ر|KNF469|رساله | بیشتر...

"بملاحظۀ خشک سالیهای اخیر که حاصلات اراضی مالکین را صدمه زده اشخاصیکه مکلف به اداء عشر و زکوة هستند مورد اذیت غیر شرعی و قانونی قرار نگیرند تا بتوانند با تشخیص مستحقین، عشر و زکوة دارائی های منقول و غیر منقول خود را مطابق به احکام دین مقدس اسلام اداء ...