صفحه/نتیجه

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی دموکراتیک افغانستان ۸/ ۴/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-15 | 1361|59|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"انفکاک ولسوالی درزآب از ولایت فاریاب و الحاق آن به ولایت جوزجان منظور است" از روی متن فرمان. acku_risalah_js7442_2_fay59_1361_n515_dari_title4.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ارتقای علاقه داری شغنان ولایت بدخشان به درجه ولسوالی ۲ میزان سال ۱۳۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-15 | 1362|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم فقره ۴ ماده چهل و سوم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_fay48_1362_n545_dari_title3.pdf ...