صفحه/نتیجه

منشور مجمع پارلمانی سازمان همکاری های اقتصادی (PAECO) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۲ تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، ۱۳۹۷. | 1397-08-01 | 1397|95 |م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۱۱ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_kz236_3_a38_meem95_1397_n1320_dari_title1.pdf ...

موافقتنامه تأسیس انستیتوت همکاری های اقتصادی منطقوی آسیایی مرکزی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۶۷ تاریخ ۲۹/۸/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، ۱۳۹۷. | 1397-08-01 | 1397|92 |م|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این موافقتنامه به طور خلاصه ذکر شده و ۲۷ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول تأسیس هدف و فعالیت ها – فصل دوم ساختار اداره و رهبری – فصل سوم وضعیت حقوقی، امتیازات ترجیحی و تسهیلات – فصل چهارم احکام نهائی. acku_risal ...

کنوانسیون منع شکنجه و سایر رفتار ها و مجازات های ظالمانه، غیر انسانی یا تحقیر آمیز : فرمان شماره ۱۶۶ تاریخ ۲۲/۸/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، ۱۳۹۷. | 1397-08-01 | 1397|99|ک|KNF4655|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این کنوانسیون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_knf4655_kaaf99_1397_n1320_dari_title1.pdf ...