صفحه/نتیجه

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۸۴ تاریخ: ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ درباره اجرای ترفیعات نوبتی کارمندان ملکی ونظامی از۲۸ اسد به (۸) ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|48|ف|K1763|رساله | بیشتر...

3 شماره. "دولت اسلامی افغانستان به خاطر بزرگداشت از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کشور مراتب آتی را منظور میدارد:"—از روی متن فرمان. ضمیمه این فرمان تحت عنوان فرمان ریاست دولت اسلامی افغانستان شماره ۱۰۴ تاریخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۲ ضمیمه فرمان شماره (۸۴) ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۸۵ تاریخ: ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ در باره بزرگداشت از پیروزی انقلاب باعظمت اسلامی در کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|48|ف|DS371.2|رساله | بیشتر...

4 شماره. "رئیس جمهوری دولت اسلامی به مناسبت بزرگداشت از پیروزی انقلاب با عظمت اسلامی در کشور و بخاطر تجلیل از روزهای پنجم، نخستین روزسقوط رژیم وهشتم ثور روز انتقال قدرت به دولت اسلامی مراتب ذیل رامنظور مینماید:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_ds ...

فرمان ریاست دولت اسلامی افغانستان شماره: ۱۰۴ تاریخ: ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۲ ضمیمه فرمان شماره (۸۴) مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|49|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"برای اینکه در باره اجرای ترفیعات نوبتی کارمندان ملکی و نظامی که از ۲۸ اسد به ۸ ثور اجراء و خلای در باره ایجاد نگردد مراتب ذیل منحیث ضمیمه فرمان شماره فوق منظور میگردد:"—از روی متن فرمان. فرمان اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان رئیس دولت اسلامی افغ ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۲۵۱ تاریخ: ۲۳/ ۴/ ۱۳۷۲ درمورد اجرای بودجه دولتی و پلان انکشاف اقتصادی – اجتماعی سال ۱۳۷۲ دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|48|ف|K4447|رساله | بیشتر...

"مستند به احکام شریعت غرای اسلامی، سنن تقنینی، تعاملات مالی وحسابی و نظم اقتصادی کشور و قوانین نافذه قبل ازکودتای هفت ثور ۱۳۵۷ و متکی به مواد موافقتنامه اسلام آباد فرمان هذا به حکم ذیل صادر میگردد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_k4447_fay48_137 ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۹۴۵ تاریخ ۶/۲۷/۱۳۷۰ در باره الغای فرمان شماره (۵) مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۳۵۷ و اعاده تابعیت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره (۱۷) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، الغای فرمان شماره (۵) مورخ ۲۲/ ۳/ ۱۳۵۷ شورای انقلابی وقت را که عدم مطابقت آن به احکام قانون اساسی جمهوری افغانستان توسط شورای قانون اساسی، تثبیت گردیده است، اعلام میدارم"-- ا ...

میثاق ملل متحد علیه انتقال غیر مجاز مواد مخدره وسایکو تراپیک مصوبه در ویانا مورخ ۲۰ دسمبر ۱۹۸۸ برای امضاء مفتوح است : شورای ملی جمهوری افغانستان سنا مصوبه مجلس شماره ۳۱ تاریخ ۲۸/۸/۱۳۷۰ / فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۶۴ تاریخ ۲۹/۸/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-30 | 1370|92|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

"مطابق حکم فقره دوم ماده هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی را در مورد الحاق جمهوری افغانستان به میثاق ملل متحد علیه انتقال غیرمجاز مواد مخدره وسایکو تراپیک که در جلسات مجلسین شورای ملی به تصویب رسیده است توشیح میدارم"-- از ...

فرمان رئیس دولت اسلامي افغانستان شماره: ۲۰۲ تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۴ در مورد استفاده از معادن و فروش مواد معدني کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|48|ف|TN802|رساله | بیشتر...

"در جمهوري اسلامي افغانستان معادن کشور از جمله ملکیت دولت است، بناءً بمنظور استخراج فني از معادن، ایجاد تسهیلات در فروش مواد معدني مانند"-- از روی متن فرمان. ۱۰ شماره. acku_risalah_tn802_fay48_1374_n781_dari_title3.pdf ...