صفحه/نتیجه

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۹۱۶ تاریخ ۲۴/۶/۱۳۷۰ درباره عفو میعاد باقیمانده حبس ورهایی (۵۵) تن محبوسین شیخ فانی محبس مرکزی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-15 | 1370|482|ف|BF637.F67|رساله | بیشتر...

: "به مناسبت میلاد مسعود سرورکائینات حضرت محمـد مصطفی (ص) وبه ادامه اقدامات مبتنی برمشی انسا ندوستانه مصالحه ملی وبخاطرملحوظات بشردوستانه درحالیکه اصول عالی اسلامی واعلامیه جهانی حقوق بشرملاک عمل دولت ج.ا، میباشد مطابق حکم فقره هشتم ماده هفتادوپنجم قا ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۴۱ تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۷۰ در باره تعیین ۲۶ دلو بحیث روز نجات ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay482_1370_n761_dari_title5.pdf ...

فرمان رئیس جهمور جمهوری افغانستان شماره ۱۷۷۶ تاریخ ۲۰/۱۲/۱۳۶۸ درباره توشیح مصوبه شورای ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|48|ف|K5425|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی مصوبه شورای ملی ج.ا، را که در رابطه به منظوری فرمان تقنینی شماره (۲۶) مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷ شورای وزیران درباره تعدیل قانون څارنوالی ج.ا، صادر گردیده است توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_ ...

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۴ تاریخ ۲۹-۵-۱۳۶۹ در مورد احیای مجدد ولایت پکتیکا، ارتقای لوی ولسوالی های کاپیسا و خوست به ولایت و تعدیل لوی ولسوالیهای شیندند و شینوار به والسوالی درجه اول : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۳۴ تاریخ ۵-۶-۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|482|ف|JS7441.A3|رساله | بیشتر...

۴ شماره. "مطابق به حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۴) مورخ ۲۹/۵/۱۳۶۹ شورای وزیران درباره احیای مجدد ولایت پکتیکا، ارتقای لوی ولسوالی های کاپیسا و خوست به ولایت و تعدیل لوی ولسوالی های شیندند و شینوار به والسوالی های د ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۹۴۰ تاریخ ۱/۷/۱۳۶۹ درباره الغای مصوبه شورای وزیران در مورد مقرره طرز تاسیس ثبت و انحلال احزاب سیاسی : مصوبه شورای قانون اساسی جمهوری افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۲۵/۶/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|48|ف|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

4 شماره. "بتاسی از حکم فقره (۱۷) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی الغای مصوبه شماره (۱۵۹) مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا درباره منظوری مقرره طرز تاسیس ثبت و انحلال احزاب سیاسی که عدم مطابقت احکام آن با قانون اساسی از طرف شورای قانون اساسی تثبیت گردیده ...

مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان مورخ ۲-۳-۱۳۶۹ ضمیمه (۱) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۱۰۵۸) تاریخ ۱۸-۷-۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-30 | 1369|68|م|CJ5588.A34|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی ج.ا، مصوبه مجلس سنای شورای ملی در مورد ضمیمه (۱) قانون نشانها، مدالها و القاب افتخاری جمهوری افغانستان را که قبلا طی فرمان تقنینی شماره (۱۹) مورخ ۲۴/۹/۱۳۶۷ شورای وزیران ج.ا، بداخل چهار ماده منظور گردیده توشی ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۹۴) تاریخ ۱۲/۸/۱۳۷۱ درمورد تعویض کلمه څارندوی به پولیس وژاندارم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-16 | 1372|48|ف|HV8242.6.A3|رساله | بیشتر...

" بنابر اشنائی طولانی مردم مسلمان کشور ما به کلمه پولیس وژاندارم،معمول بودن آن در اکثریت ازکشورهای جهان بالاثر پیشنهاد شماره (۴۵۰) مورخ ۲۹/۷/۷۱ وزارت امور داخله دولت اسلامی افغانستان تعویض کلمه څارندوی به پولیس وژاندارم منظور است"-- از روی متن ف ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۸) تاریخ ۱۵/۳/۱۳۶۵در باره تعدیل در قانون انسداد قاچاق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-31 | 1365|48|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تنظیم بهترنحو فروش اموال قاچاقی تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_fay48_1365_n616_dari_title1.pdf ...