صفحه/نتیجه

احکام شماره ۷۰۷ تاریخ ۱۳۵۶/۳/۱۶ ریس جمهور راجع به آب های ایستاده ناور، مقر و پناگاه حیات وحشی و پرنده گان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-09-29 | 1356|38|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_alif38_1356_n382_dari_title1.pdf ...

محترم وزیر عدلیه! : تصویب هیأت رئیسه شورای انقلابی مبنی برانفکاک علاقه داری کشک کهنه از ولایت بادغیس و الحاق آن به ولایت هرات

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-08 | 1360|32|م|KNF2920|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۱/۱۱/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۲۲۸) مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۵ کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را در مورد انفکاک علاقه داری کشک کهنه از تشکیل ولایت بادغیس و الحاق آنرا به تشکیل ولایت ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۷۰۱ تاریخ ۱۲/۷/۱۳۶۸ در باره ایجاد اداره مرکزی شهر سازی وخانه سازی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-08-30 | 1368|48|ف|K891.B8|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی جمهوری افغانستان با در نظر داشت مصوبه شماره (۱۵۰) مورخ ۳/۵/۱۳۶۸ شورای وزیران ج.ا، ایجاد اداره مرکزی شهر سازی و خانه سازی منظور است"-- از متن فرمان. acku_risalah_k891_b8_fay48_1368_n704_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۰۸۸ تاریخ ۲۲/۷/۱۳۶۸ در باره تفویض صلاحیت بشورای ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-08-30 | 1368|48|ف|K3173|رساله | بیشتر...

"صلاحیت شورای ملی مندرج فقره (۱) ماده (۸۱) قانون اساسی که بر اساس حکم فقره (۱) فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلان حالت اضطرار بشورای وزیران تفویض گردیده بود دوباره بشورای ملی جمهوری افغانستان انتقال نماید"-- از متن فرمان. acku_risa ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره:۳۱۷ مورخ: ۶/۹/۱۳۶۶ درباره ضمیمه شماره یک قانون مکلفیت عمومی عسکری جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

" هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد "-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3738_fay48_1366_n654_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره:۲۸۵ مورخ:۲۷/۸/۱۳۶۶ درباره انتخاب دوتن از اعضای شورای مرکزی ملیت مردم هزاره به عضویت شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

" هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بملاحظه پیشنهاد شماره (۷۲۶) مورخ ۲۳/۸/۱۳۶۶ وزارت اقوام و قبایل و به تاسی از فرمان شماره (۶) مورخ ۸/۷/۱۳۶۶ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان انتخاب دوتن از اعضای شورای مرکزی مردم هزاره " ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۰۴)مورخ: ۱۸/۷/۱۳۶۶ درباره اعطای صلاحیت خریداری سلاح ها و مهمات مفرزه ها و گروپها و اشخاص انفرادی که عملیات محاربوی را قطع مینمایند به قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|48|ف|U800|رساله | بیشتر...

"بمنظور تحقق مشی مصالحه ملی و تسریع صلح و امنیت در کشور هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیکافغانستان بتاسی از حکم ماده ۴۴ اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. ۴ماده (شماره). acku_risalah_u800_fay48_1366_n ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک در باره ضمیمه شماره (۲) قانون محکمه اختصاصی انقلابی افغانستان شهر کابل ۱۳۶۰/۱۲/۹/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-12-29 | 1360|489|ف|K5425|رساله | بیشتر...

بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون محکمهٔ اختصاصی انقلابی، در شماره ۲: شماره مسلسل ۴۴۹ (۳۱حمل ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah ...