صفحه/نتیجه

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه نمبر (۱) مقررات شماره دوم فرمان شماره هشتم شورای انقلابی در باره زمین ۲۱/ ۶/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-15 | 1361|99|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

اصل این فرمان دریافت نگردید. acku_risalah_k3871_3_fay99_1361_n517_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۱/ ۶/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-15 | 1361|44|ف|K487.C8|رساله | بیشتر...

این فرمان درباره وزارت اطلاعات و کلتور میباشد. acku_risalah_k487_c8_fay44_1361_n517_dari_title3.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع نشان ستاره درجه اول، نشان ستاره درجه دوم و نشان ستاره درجه سوم شهر کابل ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-15 | 1361|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

فرمان اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مورخ ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع نشان ستاره درجه اول، نشان ستاره درجه دوم و نشان ستاره درجه سوم، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۰ (۱۰ جدی ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risal ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر ضمیمه شماره یک فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر)) شهر کابل ۳۰/ ۱/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-15 | 1361|42|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

فرمان اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تاریخی ۱۳۵۹/۱۰/۳ در باره وضع مدال ((د ښه خدمت په خاطر))، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۷۰ (۱۰ جدی ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_cj5569_fay42_1361_n509_dari_tit ...

فرمان ر‎ئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۱۰۵) تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۲ پیرامون به تصحیح فرمان (۹۶) مورخ ۲۱/۷/۷۱ رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-06-31 | 1373|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"تصحیح کلمه اصولنامه جزای عسکری به قانون جرایم عسکری در فقره (۷) ماده چهارم طرزالعمل جذب وانسجام مجاهدین و سایر جوانان بخدمت داوطلبانه در صفوف اردوی اسلامی افغانستان بموجب فرمان شماره (۹۶) مورخ ۲۱/۷/۱۳۷۱ رئیس دولت اسلامی افغانستان نافذ گردیده است اعت ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۲۵تاریخ ۲۸/۹/۱۳۶۷درباره تعیین محترم میرعظم الدین به حیث وزیرمخابرات : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۱۱۵۶-۲ تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|44|ف|JF2085|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان با نظرداشت پیشنهاد شماره (۷۵۰) مورخ ۲۸/۹/۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان محترم میر عظم الدین را در بست خارج رتبه به حیث وزیر مخابرات تعیین میدارم" – ازروی متن فرمان. acku_risalah_jf2085_ ...

فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره ۱۱۲۶ تاریخ ۲۸/۹/۱۳۶۷در باره تعیین محترم تورن جنرالخلیل الله به حیث وزیر ترانسپورت : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۱۱۵۶-۲تاریخ ۳۰/۹/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|49|ف|JF2085|رساله | بیشتر...

"به تاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان و با نظرداشت پیشنهاد شماره (۷۵۱) مورخ ۲۸/۹/۱۳۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان محترم تورن جنرال خلیل الله را در بست خارج رتبه به حیث وزیر ترانسپورت تعیین میدارم" – ازروی متن فرمان. acku_risa ...