صفحه/نتیجه

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد تقرر محتسبین در ولسوالیها شماره: (۱۲۰(تاریخ: ۹/۴/۱۴۲۲ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|888|ح|KNF469|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf469_hay888_1422_n799_dari_title49.pdf ...

پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀنه کشیدن سگرت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|97|پ|DS357.5|رساله | بیشتر...

: "تمام مسئولین محترم اگاه باشند که در اینده کشیدن سگرت مطلق منع میباشد در قسمت جواز و عدم جواز آن کسی حرف نزند"-- از روی متن. "هر مسئولباید افراد ما تحتخود را تعقیب و نظارت نماید، امر جدی است مخالفتاز آن جواز ندارد"-- از روی متن. acku_ ...

توصیه و هدایات شرعیو ضروریامیرالمؤمنین ملا محمد عمر(مجاهد) دربارۀخارج نمودن برهنه رویان از دلگی ها و محاذات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|99|ت|KNF3738|رساله | بیشتر...

"گرچهچندین بار برای شما گفته شده است که در دلگی ها و محاذاتبا طلباء، برهنه روی ها نباشد، مگر تا کنون این سخن کاملاً عملی نگردیده است، باز همبرهنه روی ها با شما دیده میشوند، اکنونباز همبه هر مسئول و هر طالبامر من است کهبه همرای هر کسیکهبرهنه روی باشد ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ طرز معاینه و تداوی مریضان زنانه شماره ۱۸۴۴ تاریخ ۱۴/۸/۱۳۷۴ هـ. ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|88|ح|RA545|رساله | بیشتر...

۱۱ شماره. acku_risalah_ra545_hay88_1422_n799_dari_title9.pdf ...

فرمان جمهوری شمارۀ دوم چارم ماۀ اسد ۱۳۵۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-06 | 1352|482|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_ds357_5_fay482_1352_n245_dari_title4.pdf ...

فرمان جمهوری شماره سوم چارم ماه اسد ۱۳۵۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-05-06 | 1352|49|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۱۸ شماره. acku_risalah_ds357_5_fay49_1352_n245_dari_title5.pdf ...