صفحه/نتیجه

فرمان شورای انقلابی جمهورِی دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۴) تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۶ در باره تشکیل هیأت رئیسه شورای انقلابی ج. د. ا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|482a|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی ج. د. ا متکی بحکم بند چهارم ماده سی و هفتم و حکم ماده چهل و دوم اصول اساس ج. د. ا تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_knf2720_fay482a_1365_n615_dari_title2.pdf ...

مصوبه شورای انقلابی جهموری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸۱۰) مورخ ۲۶-۱۰-۱۳۶۴ در باره کمیسیون تسوید قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|68|م|KNF2050|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان با اتکاء بر ارزشهای اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ، تزس های دهگانه مورخ 18 عقرب 1364 و اعلامیه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risala ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۸۴ تاریخ: ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ درباره اجرای ترفیعات نوبتی کارمندان ملکی ونظامی از۲۸ اسد به (۸) ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|48|ف|K1763|رساله | بیشتر...

3 شماره. "دولت اسلامی افغانستان به خاطر بزرگداشت از سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در کشور مراتب آتی را منظور میدارد:"—از روی متن فرمان. ضمیمه این فرمان تحت عنوان فرمان ریاست دولت اسلامی افغانستان شماره ۱۰۴ تاریخ ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۲ ضمیمه فرمان شماره (۸۴) ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۸۵ تاریخ: ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ در باره بزرگداشت از پیروزی انقلاب باعظمت اسلامی در کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|48|ف|DS371.2|رساله | بیشتر...

4 شماره. "رئیس جمهوری دولت اسلامی به مناسبت بزرگداشت از پیروزی انقلاب با عظمت اسلامی در کشور و بخاطر تجلیل از روزهای پنجم، نخستین روزسقوط رژیم وهشتم ثور روز انتقال قدرت به دولت اسلامی مراتب ذیل رامنظور مینماید:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_ds ...

فرمان ریاست دولت اسلامی افغانستان شماره: ۱۰۴ تاریخ: ۲۷/ ۲/ ۱۳۷۲ ضمیمه فرمان شماره (۸۴) مورخ ۴/ ۲/ ۱۳۷۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|49|ف|K1763|رساله | بیشتر...

"برای اینکه در باره اجرای ترفیعات نوبتی کارمندان ملکی و نظامی که از ۲۸ اسد به ۸ ثور اجراء و خلای در باره ایجاد نگردد مراتب ذیل منحیث ضمیمه فرمان شماره فوق منظور میگردد:"—از روی متن فرمان. فرمان اصلی این ضمیمه تحت عنوان فرمان رئیس دولت اسلامی افغ ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره: ۲۵۱ تاریخ: ۲۳/ ۴/ ۱۳۷۲ درمورد اجرای بودجه دولتی و پلان انکشاف اقتصادی – اجتماعی سال ۱۳۷۲ دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-31 | 1372|48|ف|K4447|رساله | بیشتر...

"مستند به احکام شریعت غرای اسلامی، سنن تقنینی، تعاملات مالی وحسابی و نظم اقتصادی کشور و قوانین نافذه قبل ازکودتای هفت ثور ۱۳۵۷ و متکی به مواد موافقتنامه اسلام آباد فرمان هذا به حکم ذیل صادر میگردد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_k4447_fay48_137 ...