صفحه/نتیجه

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۴۷) ۸/۳/۱۳۶۵ در باره عفو جرایم اشخاصیکه از خدمت عسکری تعلل ورزیده اند

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|48|ف|K4740|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی با در نظر داشت اینکه عده زیادی از منسوبین عسکری و کسانیکه تحت جلب به خدمت عسکری قرار داشتند و تحت تاثیر تبلیغات دشمن از ایفای خدمت عسکری تعلل ورزیده اند در این اواخر طور داوطلبانه به قطعات و کمیساری های نظامی جهت اجرای خدمت ...

مصوبه هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۳۲۱) تاریخ ۳۰ر۶ر۱۳۶۵ درباره منظوری سمبول مدافعین انقلاب /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|68|م|KNF3738|رساله | بیشتر...

: "باملاحظه محتویات نامه شماره (۴۵۱۴)مورخ ۱۴ر۱۱ر۱۳۶۴شعبه دفاع وعدل کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان ونامه شماره (۱۱۱) مورخ ۲۳ر۴ر۱۳۶۵ وزارت امورداخله جمهوری دموکراتیک افغانستان نشان طرح شده را بمنظور علایم مخصوص شناخت مدافعین انقلاب که تاکنون دا ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۶۶ تاریخ ۲ر۱۱ر۱۳۶۵ درباره الحاق جمهوری دموکراتیک افغانستان به میثاق علیه شکنجه،مجازات ظالمانه،رفتارغیر انسانی یااهانت آمیز /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|48|ف|KZ7000|رساله | بیشتر...

: "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_kz7000_fay48_1365_n629_dari_title5.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۸۸ تاریخ ۲۶ر۱۱ر۱۳۶۵ درباره الحاق جمهوری دموکراتیک افغانستان به اتحادیه پستی آسیا پسفیک /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-12-20 | 1365|482b|ف|K4248 1969.A27|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_k42481969_a27_fay482b_1365_n629_dari_title6.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ چگونگی تلاشی منزل و محل شماره: ۱۱۸۷ تاریخ: ۱۵/۱۱/۱۴۲۱ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|77|ح|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_hay77_1422_n799_dari_title43.pdf ...

توصیه و پیغام مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ خارج نمودن برهنه رویان از صفوف تحریک تاریخ: ۱۱/۳/ ۱۳۷۴ هـ.ش وزرای محترم، والی صاحبان، تمام ولسوالان، علاقه داران و دلگی مشران مختلف طالبان! السلام علیکلم و رحمت الله و برکاته! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|96|ت|DS357.5|رساله | بیشتر...

"خداوند متعال (ج) عافیت نصیب تان کند، در هر وقتدعا گوی شما میباشم زنده گی فی سبیل الله نصیب تان باشد. الله تعالیدر تمام کارها ناصر و مدد گار شما باشد"-- از روی متن. "عزیزان محترم، برادارن مجاهدین فی سبیل الله! مسئلۀ شرعی اینست که از محل تهم ...