صفحه/نتیجه

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان، در بارۀ جلوگیری از سرودن کست های ساز و سرود در وسائط نقلیۀ امارتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|88|ح|ML3880|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ml3880_hay88_1422_n799_dari_title29.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ محو چرس و کارخانه های چرس تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۰ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|48|ف|KNF3092|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3092_fay48_1422_n799_dari_title30.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوګیری از منکرات و کارهای نا پسند در جنګ شماره: (۴۴(تاریخ: ۱۲/۷/۱۴۲۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|482|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_fay482_1422_n799_dari_title39.pdf ...