صفحه/نتیجه

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی ج. د. ا. مبنی بر تشکیل مجدد علاقه داری خواهان بدخشان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|96|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۱/۲۲ فیصله شماره (۲۷۰۵) موخ ۱۳۵۹/۱۱/۷ شورای وزیران را مبنی بر تشکیل مجدد علاقداری خواهان بدخشان در ساحه و مرکز سابقه با بودجه آن تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. acku_risal ...

فیصلۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی ج. د. ا. مبنی بر تشکیل ولسوالی جدید وایگل در ولایت کنرها و تشکیل علاقه داری جدید واما در ولسوالی مذکور : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-14 | 1359|968|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای نقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۱/۲۲ فیصله شماره ((۲۷۰۶)) مورخ ۱۳۵۹/۱۱/۷ شورای وزیران را مبنی بر تشکیل ولسوالی جدید وایگل (بشمول قراء مندیش، نشه یی، ارنس، جمایش، همسوز و یکعده قراء کوچک دیگر) و تشکیل علاقداری ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره یک قانون هوا نوردی ملکی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|48|ف|K4095|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در رابطه به تاسیس ریاست عمومی هوانوردی ملکی وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن فرمان. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون هوانوردی ملکی جمهوری دموکر ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|48|ف|K4319|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به منظور تنظیم پرداخت محصول مخابراتی تیلفون تصویب می نماید:"—از روی فرمان متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تیلفون، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۷۵ (۲۰ حوت ۱۳۴۵) به نشر رسیده. acku_risala ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۹۶) ۷/۸/۱۳۶۴ در باره وضع نشان (دلاوری) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

"بتاسی از فقره (۵) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_cj5569_fay48_1365_n609_dari_title1.pdf ...

مصوبه هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تعویض اسم وزارت پلانگذاری به (کمیته دولتی پلانگذاری جمهوری دموکراتیک افغانستان) : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|99|ب|K3402|رساله | بیشتر...

"بوروی سیاسی کمیتۀ مرکزی دموکراتیک خلق افغانستان و هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه مشترک تاریخی ۱۳۵۹/۹/۴ مصوبه ذیل را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_k3402_bay99_1359_n468_dari_title6.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوگیری از زرع بنگ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|48|ف|S471.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_s471_a3_fay48_1422_n799_dari_title28.pdf ...