صفحه/نتیجه

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد اصلاحات قوای پولیس شماره: (۴) تاریخ: ۱۹/۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-01-31 | 1382|48|ف|KNF3000|رساله | بیشتر...

12 شماره. "بمنظور تأمین امنیت داخلی در کشور و اجرای وظایف مؤثر و قانونمند پولیس، اصلاحات در تشکیلات و نحوۀ وظایف امنیتی ارگانهای پولیس منظور است."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3000_fay48_1382_n806_dari_title5.pdf ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد عفو و تخفیف مجازات محبوسین و انصراف از تعقیب عدلی متهمین در مرکز و ولایات کشور، به احترام میلاد با سعادت سرور کائنات حضرت محمد مصطفی "ص" شماره (۲۵۶) تاریخ ۲/۳/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|48|ف|KZ7128|رساله | بیشتر...

ایزاد این فرمان تحت عنوان فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان، در بارهٔ ایزاد در فرمان شماره (۲۵۶) مؤرخ ۲/۳/۱۳۸۱ شماره: (۸۴) تاریخ: ۶/۵/۱۳۸۱، در شماره مسلسل ۸۰۴ (۲۲ جدی ۱۳۸۱) به نشر رسیده. acku_risalah_kz7128_fay48_1381_n802_dari_title13.pdf ...

فرمان رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد عودت باعزت مهاجرین: شماره:(۲۹۷(تاریخ: ۱۳/۳/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|48|ف|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hv640_5_a28_fay48_1381_n802_dari_title15.pdf ...

فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره ۱۸۶ تاریخ ۲۹/۲/۱۳۷۰ درباره عفو باقیات وسایط ترانسپورت سکتورخصوصی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-30 | 1370|48|ف|HE151|رساله | بیشتر...

"بتاسی ازحکم ماده سی ام قانون تحصیل باقیات، با نظرداشت پیشنهاد شماره (۶۹۵۳-۴) مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا و بمنظور تحقق مشی انسان دوستانه مصالحه ملی و بخاطرعودت آنعده ازدارندگان وسایط باربری ترانسپورت سکتورخصوصی، عفو باقیات ترافیکی، مالیات مستوف ...

فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره ۲۹۶ تاریخ ۹/۳/۱۳۷۰ درباره معافیت باقیات مالیه اراضی وجرایم ناشی از آن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-30 | 1370|48|ف|HJ4163|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبه شماره (۳۲) مورخ ۹/۲/۱۳۷۰ شورای وزیران جمهوری افغانستان وبمنظور تقویه بنیه مالی زمینداران ومساعدت عملی به آنها معافیت باقیات مالیه اراضی زمینداران و جرایم ناشی از آن که الی سال ۱۳۶۹ بشمول سال ۱۳۶۹ به ذمت آنان باقی مانده مطابق حکم ماده س ...

فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره زمین : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۳/ ۹/ ۱۳۶۲ در باره تصویب تعدیل فرمان شماره ۸ شورای انقلابی درباره زمین و قانون امور زمینداری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-11-30 | 1362 |48|ف|K3871.3|رساله | بیشتر...

۴ ماده در فرمان به طور خلاصه ذکر شده و ۴۱ ماده به ادامه فرمان شماره هشتم شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره زمین به نشر رسیده. شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۴-- فصل دوم (توزیع زمین) ماده ۵-۱۹، فصل سوم (مستحق و وجایبش) ماده ۲ ...