صفحه/نتیجه

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|48|ف|K4319|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به منظور تنظیم پرداخت محصول مخابراتی تیلفون تصویب می نماید:"—از روی فرمان متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تیلفون، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۷۵ (۲۰ حوت ۱۳۴۵) به نشر رسیده. acku_risala ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۹۶) ۷/۸/۱۳۶۴ در باره وضع نشان (دلاوری) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-31 | 1365|48|ف|CJ5569|رساله | بیشتر...

"بتاسی از فقره (۵) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_cj5569_fay48_1365_n609_dari_title1.pdf ...

مصوبه هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مبنی بر تعویض اسم وزارت پلانگذاری به (کمیته دولتی پلانگذاری جمهوری دموکراتیک افغانستان) : به وزارت عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-09-20 | 1359|99|ب|K3402|رساله | بیشتر...

"بوروی سیاسی کمیتۀ مرکزی دموکراتیک خلق افغانستان و هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه مشترک تاریخی ۱۳۵۹/۹/۴ مصوبه ذیل را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. acku_risalah_k3402_bay99_1359_n468_dari_title6.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد جلوگیری از زرع بنگ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|48|ف|S471.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_s471_a3_fay48_1422_n799_dari_title28.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان، در بارۀ جلوگیری از سرودن کست های ساز و سرود در وسائط نقلیۀ امارتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|88|ح|ML3880|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ml3880_hay88_1422_n799_dari_title29.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ محو چرس و کارخانه های چرس تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۰ هـ.ق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-06-13 | 1422|48|ف|KNF3092|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3092_fay48_1422_n799_dari_title30.pdf ...